Support holder sommerferie i ugerne 28, 29 & 30 / Salg holder sommerferie i ugerne 29 & 30- vi ønsker alle en dejlig sommer. Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

Vejen til prøve på særlige vilkår for ordblinde elever i grundskolen

Hvordan er reglerne for at gå til prøve på særlige vilkår for dine ordblinde elever i 8., 9. og 10. klasse? Hvad må de - og hvordan gør du? Det kan du få et overblik over i artiklen her.

Ung kvindelig elev, som koncentrerer sig i et klasselokale

Af Dorte Brandborg, pædagogisk konsulent ved Vitec MV

Kun elever med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder kan gå til prøve på særlige vilkår. De særlige prøvevilkår har til formål at kompensere for elevens funktionsnedsættelse og dermed ligestille eleven med sine jævnaldrende i prøvesituationen.

Da ordblindhed er en fysisk funktionsnedsættelse, giver det mulighed for, at den ordblinde elev kan få tilladelse til at gå til eksamen på særlige vilkår.

Skal elevens ordblindhed kompenseres?

Eleven skal kompenseres for sine udfordringer med læsning, stavning og skrivning. Husk, at eleven ikke må stilles bedre, end funktionsnedsættelsen kan begrunde.
Skolelederen træffer afgørelsen om særlige prøvevilkår, gerne ud fra sparring med underviseren, læsevejlederen eller ordblindelæreren, og efter samråd med eleven og elevens forældre. Prøverne skal tilrettelægges efter elevens særlige behov.

Vær opmærksom på, at der er særlige deadlines for tilmelding til prøver på særlige vilkår:

 • Senest 1. oktober tilmeldes til prøvetermin december/januar
 • Senest 1. december tilmeldes til prøvetermin maj/juni

HUSK: Når skolen udsteder beviser til elever, må de aldrig indeholde oplysninger om, at eksamen har været efter særlige prøvevilkår, jf. § 58, stk. 1 i Prøvebekendtgørelse om folkeskolens prøver.

Tilrettelæg prøven ud fra elevens individuelle behov

Du får overblikket over reglerne og mulighederne for at gå op til prøverne på særlige vilkår i vejledningen ’Særlige prøvevilkår og fritagelse fra folkeskolens prøver’. Vær opmærksom på justeringen, der gælder særligt for ordblinde: ’Justering til vejledningen om prøve på særlige vilkår’. 

Det er vigtigt på forhånd at have talt med eleven og forældrene om mulighederne, fx om eleven ønsker ekstra tid til prøverne.


Se nogle af mulighederne, der kan være oplagte for den ordblinde elev, nedenstående: 

Elevens prøveform kan omfatte:

 • brug af hjælpemidler, herunder ordforslag og oplæsning (vejledning s. 8)
 • tale-til-tekst kan benyttes, men det må ikke forstyrre andre, og eleven skal være øvet i metoden (læs hvilke eksamener i vejledning s. 22-23)
 • forlænget tid til de mundtlige prøver (vejledning s. 13-16)
 • forlænget tid til de skriftlige prøver (vejledning s. 19-20)
 • individuel diktering til FP9 retskrivning samt brug af ordforslagsfunktion og ordbog (vejledning s. 21-22 samt Særligt for ordblinde 5.4)
 • mulighed for brug af ctrl+F/ctrl+B (Særligt for ordblinde 5.4)
 • mulighed for pause/pauser under en skriftlig prøve (vejledning s. 20)

Husk at:

 • træne arbejdsmåden til prøverne i løbet af skoleåret
 • informere censor i god tid ved mundtlige og praktiske prøver, når der aflægges prøve på særlige vilkår, så censor kan nå at orientere sig i reglerne. Lærer og censor kan forud drøfte forløbet, og hvordan elevens funktionsnedsættelse ikke må få indflydelse på bedømmelsen af prøven
 • eleven skal være tryg ved IntoWords’ funktionalitet og anvende det i dagligdagen (læs vejledning s. 15 og 19).


Lige som UVM anbefaler vi altid, at eleven afprøver sin IntoWords på eksempelprøverne, under Afprøvning af It-hjælpemidler.

Det er en god idé, at du orienterer dig på vores FAQ-side i forhold til, om der er specielle indstillinger eller forhold, der gælder for dine elever.

Har du brug for mere målrettet hjælp? 

I vores kursuskalender finder du jævnligt kurser, som forberedelse til prøver og eksaminer, hvor du får mulighed for at arbejde med de gode læse- og skrivestrategier, som eleverne skal kende til. 

Se hele kursuskalenderen

Vi sikrer en personlig og tryg læringsoplevelse

Du kan også booke os til at komme ud på skolen og undervise et helt lærerkollegie eller jeres afgangselever. 

Når du booker os, får du en personlig og tryg læringsoplevelse, der er skræddersyet til dig, og som giver den nødvendige tryghed til at udforske og lære. Sammen skaber vi et støttende læringsmiljø omkring IntoWords, med brugeren i centrum.