Vejen til prøve på særlige vilkår for ordblinde elever i grundskolen

Hvordan er reglerne for at gå til prøve på særlige vilkår for dine ordblinde elever? Hvad må de - og hvordan gør du? Det kan du få et overblik over i artiklen her.

Ung kvindelig elev, som koncentrerer sig i et klasselokale

Kun elever med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder kan gå til prøve på særlige vilkår. De særlige prøvevilkår har til formål at kompensere for elevens funktionsnedsættelse og dermed ligestille eleven med sine jævnaldrende i prøvesituationen. Vær opmærksom på, at prøvens mål og sværhedsgrad ikke må ændres.

Da ordblindhed er en fysisk funktionsnedsættelse, giver det mulighed for, at den ordblinde elev kan få tilladelse til at gå til eksamen på særlige vilkår.
Af Susanne Brink Pædagogisk konsulent, Vitec MV

Skal elevens ordblindhed kompenseres?

Eleven kan kompenseres for sine udfordringer med læsning, stavning og skrivning. Husk, at eleven ikke må stilles bedre, end funktionsnedsættelsen kan begrunde.
Skoleleder og underviser træffer afgørelsen om særlige prøvevilkår og tilrettelægger prøverne efter elevens særlige behov.

Reglerne for at aflægge prøve på særlige vilkår er fuldt beskrevet i vejledningen 'Prøve på særlige vilkår og fritagelse', der ligger som PDF på Undervisningsministeriets hjemmeside, og som jeg henviser til i det følgende.

Tilmeld eleven og bestil særligt fremstillet prøvemateriale

Det er vigtigt på forhånd at have talt med eleven om mulighederne for at gå op til prøven på særlige vilkår, fx om eleven ønsker ekstra tid til prøven. Skemaet her kan måske hjælpe med at give overblikket over, hvilke muligheder for forlænget tid, der gives i de forskellige fag.

Hvis eleven ønsker at aflægge prøven på særlige vilkår, skal eleven tilmeldes, og man kan bestille særligt prøvemateriale, der tager hensyn til, at eleven skal bruge læse- og skriveteknologi (LST).

Deadlines for tilmelding og bestilling af tilgængeligt prøvemateriale:

  • Senest 1. oktober bestilles til prøvetermin december/januar

  • Senest 1. december bestilles til prøvetermin maj/juni

Hvis skolen skal bestille særligt fremstillet materiale, skal skolen foretage denne bestilling på samme måde, som skolen tilmelder andre elever til folkeskolens prøver.

På uvm.dk kan du desuden finde information om tilmelding og bestilling af prøvemateriale (PDF-filer hvor elevens it-hjælpemidler virker).

HUSK: Når skolen udsteder beviser til elever, må de aldrig indeholde oplysninger om, at eksamen har været efter særlige prøvevilkår, jf. § 58, stk. 1 i prøvebekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Tilrettelæg prøven ud fra elevens behov

Vær opmærksom på, at prøvens mål og sværhedsgrad ikke må ændres, når elever går til eksamen på særlige vilkår.

Elevens prøveform kan omfatte:

  • fravigelse af krav om gruppeprøve (læs vejledning s. 5-6)

  • ændring af opgaven (men ikke niveauet): Faglæreren kan udarbejde individuelle tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser til den enkelte elev

  • tildeling af ekstra tid (læs vejledning s. 12 og 18)

  • tale-til-tekst kan benyttes, men det må ikke forstyrre andre, og eleven skal være øvet i metoden (læs hvilke eksamener i vejledning s. 16)

  •  tilladelse til, at opgavesættet deles op, så eleven bevarer overblikket over den enkelte opgave. Dette kan hjælpe elever med koncentrationsbesvær.


HUSK at:

  • træne arbejdsmåden til prøverne i løbet af skoleåret

  • informere censor i god tid ved mundtlige og praktiske prøver, når der aflægges prøve på særlige vilkår, så censor kan nå at orientere sig i reglerne. Lærer og censor kan forud drøfte forløbet, og hvordan elevens funktionsnedsættelse ikke må få indflydelse på elevens bedømmelse af eksamen

  • eleven skal være tryg ved CD-ORD eller IntoWords’ funktionalitet og anvende det i dagligdagen (læs vejledning s. 15 og 19).