Support holder sommerferie i ugerne 28, 29 & 30 / Salg holder sommerferie i ugerne 29 & 30- vi ønsker alle en dejlig sommer. Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

Slutbrugeraftale (EULA)

Læs vilkårene og betingelserne i denne slutbrugerlicens-aftale omhyggeligt, før du bruger vores software.

LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT: Denne slutbrugerlicensaftale (”Aftalen”) er en kontrakt mellem (a) dig (som individ eller den juridiske person, du repræsenterer) og (b) Vitec MV A/S. Aftalen indeholder vilkår og betingelser for din brug af Softwareproduktet (“Software”). Ved at benytte Softwaren eller nogen del deraf accepterer du alle Aftalens vilkår og betingelser, herunder i særdeleshed begrænsninger i: brugen som beskrevet i afsnit 2; overdragelighed som beskrevet i afsnit 4; garanti som beskrevet i afsnit 6 og 7; ansvar som beskrevet i afsnit 8 og specifikke undtagelser som beskrevet i afsnit 14. Du erklærer, at denne Aftale har samme retskraft som enhver anden forhandlet Aftale, der underskrives af dig. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne i denne Aftale, må du ikke benytte denne Software. Hvis du har modtaget Softwaren på et fysisk medium (fx CD eller USB-nøgle) uden mulighed for først at læse denne licens, og du ikke accepterer denne Aftale, skal du uden yderligere varsel straks tilintetgøre eller på anden måde fjerne de filer, der rummer den leverede Software.

1. DEFINITIONER

Med "Software" menes (a) det fulde indhold af filerne, disketter, cd, USB-nøgle eller andre medier omfattet af denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, (i) enhed-information eller Software fra Vitec MV A/S eller andre firmaer, (ii) digitale billeder, professionelle fotografier, clipart, lyde eller andet kunstnerisk arbejde ("Stock Files"), (iii) tilhørende skriftlig dokumentation eller filer samt (iv) skrifttyper og (b) opgraderinger, redigerede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af Software, leveret af Vitec MV A/S (fælles "Opdateringer").

"Brug" vil sige at have adgang til, installere, hente fra internettet, kopiere eller på anden vis have fordel af at bruge Softwaren i henhold til dokumentationen.

"Tilladt antal" betyder en (1), med mindre andet er angivet i en gyldig licens (fx volumenlicens), der er meddelt af Vitec MV A/S.

"Enhed" betyder et elektronisk apparat, der accepterer oplysninger i digital eller lignende form og kan manipulere sådanne oplysninger med henblik på at opnå et bestemt resultat baseret på en sekvens af instruktioner.

Softwaren ejes af Vitec MV A/S og drives og supporteres af Vitec MV A/S.

Softwaren og alle medfølgende rettigheder tilhører Vitec MV A/S.

2. SOFTWARELICENS

Så længe du overholder betingelserne i denne Aftale, tildeler Vitec MV A/S dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge Softwaren til de formål, der er beskrevet i dokumentationen. Visse dele af det tredjepartsmateriale, der følger med Softwaren, kan være underlagt andre vilkår og betingelser, som typisk er anført i en "Read Me"-fil, der er placeret i forbindelse med sådant materiale.

2.1. Generel brug
Brugeren af Softwaren skal være fyldt 13 år på tidspunktet for brug. Hvis Brugeren ikke er fyldt 13 år, skal Brugerens forældre eller værge acceptere denne Aftale, før Softwaren må bruges. Ved installation og brug er Aftalen i dennes fulde ordlyd accepteret af Brugeren eller dennes værge.
Du er berettiget til at installere og bruge en kopi af Softwaren på din kompatible enhed, op til det tilladte antal enheder.

2.2. Serverbrug
Du må ikke installere Softwaren eller en kopi heraf på din filserver med det formål at downloade og installere Softwaren på andre enheder i dit interne netværk. Ligeledes må du ikke installere Softwaren eller en kopi heraf på en filserver i dit interne netværk med det formål at bruge Softwaren via kommandoer, data eller instruktioner (fx scripts) fra et ubegrænset antal af enheder på dit interne netværk. Ingen anden netværksbrug er tilladt, herunder - men ikke begrænset til - brug af Softwaren enten direkte eller via kommandoer, data eller instruktioner fra eller til en enhed, der ikke udgør en del af dit interne netværk til internet- eller 'web hosting'-tjenesteydelser eller af nogen anden bruger, der ikke har licens til at bruge denne kopi af Softwaren i kraft af en gyldig licens fra Vitec MV A/S.

2.3. Sikkerhedskopi
Du er berettiget til at lave en sikkerhedskopi af Softwaren, forudsat at din sikkerhedskopi ikke installeres eller anvendes på nogen anden enhed. Du er uberettiget til at overdrage rettighederne til en sikkerhedskopi.

2.4. Privat brug
Du er som primær bruger af den enhed, som Softwaren er installeret på, også berettiget til at installere Softwaren på en ekstra enhed.

3. OPHAVSRET

Ophavs- og ejendomsretten til Softwaren og alle kopier, som Vitec MV A/S giver dig ret til at lave, tilhører Vitec MV A/S. Softwarens struktur, opbygning og kode er værdifulde og fortrolige oplysninger tilhørende Vitec MV A/S. Softwaren er beskyttet af ophavsretslovgivning, herunder uden begrænsning den i Danmark gældende ophavsretlige lovgivning, internationale traktatbestemmelser samt al relevant lovgivning i de lande, hvor den anvendes. Du er uberettiget til at kopiere Softwaren undtaget som anført i afsnit 2 ("Softwarelicens"). Alle kopier, som du har tilladelse til at lave i medfør af denne Aftale, skal indeholde de ophavsretlige og andre ejendomsretlige meddelelser, der vises på eller i Softwaren. Du erklærer dig derved indforstået med ikke at modificere, tilpasse eller oversætte Softwaren. Du erklærer dig endvidere indforstået med ikke at foretage reverse engineering, dekompilering, disassembling eller på anden vis forsøge at afsløre Softwarens kildekode undtaget i det omfang, du udtrykkelig er berettiget til at dekompilere i henhold til gældende ret, det er vigtigt at gøre dette for at sikre Softwarens funktion i forbindelse med et andet Softwareprogram, og du først har anmodet Vitec MV A/S om at give de oplysninger, der er nødvendige for at opnå en sådan funktion, og Vitec MV A/S ikke har stillet sådanne oplysninger til rådighed. Vitec MV A/S har ret til at stille rimelige betingelser og kræve et rimeligt gebyr, før sådanne oplysninger gives. Alle oplysninger, som gives af Vitec MV A/S, eller opnås af dig som tilladt i medfør heraf, må alene anvendes af dig til det heri beskrevne formål og må ikke bringes til tredjemands kendskab eller anvendes til at fremstille Software, som i al væsentlighed svarer til den oprindelige Software. Anmodninger om oplysninger skal stiles til Vitec MV A/S. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med anerkendt varemærkepraksis, herunder identificering af varemærkeejernes navne. Varemærker må kun anvendes til at identificere udskrevet materiale fremstillet ved hjælp af Softwaren og sådan brug af ethvert varemærke giver dig ingen ejendomsret til det pågældende varemærke. Med undtagelse af de udtrykkelige bestemmelser ovenfor giver denne Aftale dig ingen ophavsret til Softwaren.

Funktionaliteten Tekst-til-tale i Softwaren må ikke gøres til genstand for kommerciel brug.

4. OVERDRAGELSE

Du er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller bemyndige kopiering af hele eller dele af Softwaren til en anden brugers enhed undtagen i det omfang, det måtte være udtrykkeligt tilladt heri. Ligeledes er du uberettiget til at overdrage uddannelseskopier, 'pre-release'- og 'not for resale'-kopier af Softwaren.

5. SOFTWARE TIL FLERE OPERATIVSYSTEMER / FLERSPROGET SOFTWARE / SOFTWARE PÅ FLERE MEDIER / FLERE KOPIER/ 'BUNDLED' SOFTWARE / OPDATERINGER

Hvis Softwaren understøtter flere operativsystemer eller sprog, hvis du modtager Softwaren på flere medier, hvis du på anden vis modtager flere kopier af Softwaren eller hvis du modtager Softwaren 'bundled' med andet Software, må det samlede antal enheder, som alle versioner af Softwaren installeres på, ikke overstige det tilladte antal. Du er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller overdrage versioner eller kopier af Software, du ikke bruger. Hvis Softwaren er en opdatering af en tidligere version af Softwaren, skal du have en gyldig licens til en sådan tidligere version for at bruge opdateringen. Du er berettiget til fortsat at bruge den tidligere version af Softwaren på din enhed, efter du modtager opdateringen for at lette overgangen til brugen af opdateringen under forudsætning af, at: opdateringen og den tidligere version er installeret på samme enhed; den tidligere version eller kopier deraf ikke er overdraget til en anden person eller overført til en anden enhed, med mindre alle kopier af opdateringen ligeledes overdrages til en sådan person eller overføres til en sådan enhed; og du accepterer, at alle forpligtelser, som Vitec MV A/S måtte have med hensyn til supportering af den tidligere version af Softwaren, kan bortfalde, når opdateringen er til rådighed.

6. ACCEPT AF BRUG AF DATA

Vitec MV og dets tilknyttede selskaber kan indsamle og bruge tekniske oplysninger, som du stiller til rådighed, i forbindelse med (i) din Brug af Softwaren eller (ii) i forbindelse med supporttjenester med relation til Softwaren. Alle sådanne oplysninger er underlagt Vitec MV's Fortrolighedserklæring. Vitec MV vil ikke bruge sådanne oplysninger i en form, der kan identificere dig personligt, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at forbedre din Brug eller i forbindelse med supporttjenester.

Vitec MV overholder gældende persondatalovgivning i Danmark og EU.

7. INGEN GARANTI

Softwaren leveres "SOM DEN ER OG FOREFINDES", og Vitec MV A/S giver ingen garanti for dens brug eller funktion. Vitec MV A/S eller dennes leverandører garanterer ikke og kan ikke garantere for funktionaliteten eller de resultater, du kan opnå ved at bruge Softwaren. Brugeren anerkender, at Softwaren generelt ikke er fejlfri eller uden mangler og accepterer, at eventuel forekomst af sådanne fejl og mangler i Softwaren eller anden Software leveret til kunden ikke udgør en overtrædelse af denne Aftale. Bortset fra ovenstående begrænsede garanti, og i henseende til nogen garanti, betingelse, anbringende eller vilkår i det omfang, samme ikke kan eller ikke må fraviges eller begrænses i henhold til gældende ret i dit retsområde, afgiver og fremsætter Vitec MV A/S og dennes leverandører ingen garantier, betingelser, anbringender eller vilkår (udtrykkelige eller stiltiende, som følge af lov, sædvaneret, ret, sædvane, skik eller på anden vis) i henseende til noget andet forhold, herunder uden begrænsning ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder, salgbarhed, integrering, tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål.

8. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

I intet tilfælde er Vitec MV A/S eller dennes leverandører erstatningsansvarlige over for dig for nogen skader, krav eller omkostninger uanset disses art eller noget kausalt tab, indirekte tab eller følgetab, skadeserstatning med strafelement eller særlig skadeserstatning, eller for tabt arbejdsfortjeneste eller mistet opsparing, desuagtet at en repræsentant fra Vitec MV A/S måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne tab, skadeserstatninger, krav eller omkostninger eller for noget krav fra tredjemand, i tilfælde af forkert brug eller misbrug af Softwaren, Force Majeure eller i tilfælde af eventuelle fejlfortolkninger eller misforståelser af oplæst tekst. Ovenstående begrænsninger og fraskrivelser finder anvendelse i det omfang, gældende ret i dit retsområde tillader det. Den samlede hæftelse for Vitec MV A/S og for dennes leverandører i medfør af eller i forbindelse med denne Aftale, uanset om det drejer sig om kontraktmæssigt erstatningsansvar eller erstatningsretligt ansvar uden for kontrakt (i begge tilfælde omfattende uden begrænsning uagtsomhed) eller på anden vis, er begrænset til det beløb, som måtte være betalt for Softwaren. Intet i denne Aftale begrænser Vitec MV A/S’ ansvar over for dig i tilfælde af død eller personskade som følge af Vitec MV A/S’ uagtsomhed eller svig. Vitec MV A/S optræder på vegne af sine leverandører i henseende til fraskrivelse, udelukkelse og/eller begrænsning af forpligtelser, garantier og ansvar som anført i denne Aftale, men ikke i andre henseender eller for noget andet formål.

9. EKSPORTREGLER

Du accepterer, at Softwaren ikke bliver sendt, overført eller eksporteret til noget land eller på nogen måde brugt på en måde, som er forbudt ved Dansk Lov eller anden eksportlovgivning, restriktioner eller regulativer (samlet kaldet "Eksportlovgivningen"). Såfremt Softwaren betragtes som hørende ind under eksportregulerede emner i medfør af eksportlovgivning, erklærer og garanterer du desuden, at du ikke er statsborger eller på anden måde bosiddende i et land omfattet af eksportforbud og at det ikke er dig i medfør af eksportlovgivning på anden vis forbudt at modtage Softwaren. Alle rettigheder til brug af Softwaren gives på betingelse af, at sådanne rettigheder fortabes, såfremt du undlader at efterleve denne Aftales vilkår.

10. MISLIGHOLDELSE

Hvis Brugeren misligholder denne Aftale, anses Aftalen for opsagt, og Brugeren skal straks slette Softwaren fra enheden og destruere medium.

11. LOVVALG

Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende dansk lov.
Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne Aftale, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen heraf, er underlagt dansk lovgivning og afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med reglerne for voldgiftssager vedtaget af Voldgiftsinstituttet og gyldige på tidspunktet, hvor voldgiftssagen indledes.

12. GENERELLE BESTEMMELSER

Hvis der er dele af denne Aftale, som er ugyldige og ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på gyldigheden af Aftalens status, som forbliver gyldig og kan håndhæves i henhold til dens resterende vilkår. Denne Aftale skal være uden præjudice i forhold til sådanne lovbestemte rettigheder, som en part, der handler som forbruger, måtte have. Denne Aftale kan alene ændres ved skriftlig aftale underskrevet af en af Vitec MV A/S dertil bemyndiget repræsentant. Du kan få opdateringer givet i licens fra Vitec MV A/S med yderligere eller ændrede vilkår. Denne Aftale udgør den samlede Aftale mellem Vitec MV A/S og dig i henseende til Softwaren, og den træder i stedet for enhver tidligere tilkendegivelse, diskussion, løfte, meddelelse eller annoncering vedrørende Softwaren.