Vi holder stengt i uke 28, 29 og 30. Vi ønsker alle en god sommer!

Sluttbrukeravtale (EULA)

Vennligst les vilkårene og betingelsene i denne sluttbrukerlisensavtalen nøye før du bruker programvaren vår.

LES DENNE AVTALEN GRUNDIG Denne sluttbrukerlisensavtalen (“Avtalen”) er en kontrakt mellom (a) deg (som individ eller den juridiske personen du representerer) og (b) Vitec MV A/S som inneholder vilkår og betingelser for din bruk av programvareproduktet (“programvare”). Ved å benytte programvaren, eller noen del av denne, aksepterer du alle vilkår og betingelser i Avtalen, herunder begrensninger spesielt i: bruken som beskrevet i avsnitt 2; overdragelse som beskrevet i avsnitt 4; garanti som beskrevet i avsnitt 6 og 7; ansvar som beskrevet i avsnitt 8 og spesifikke unntak som beskrevet i avsnitt 14. Du erklærer at denne Avtalen er rettskraftig på lik linje med enhver annen forhandlet Avtale som du signerer. Hvis du ikke aksepterer betingelsene i Avtalen, må du ikke bruke programvaren. Hvis du har mottatt programvaren på et fysisk medium (f.eks. CD eller USB-penn) uten mulighet for å lese lisensavtalen først, og du ikke aksepterer Avtalen, skal du uten ytterligere varsel straks tilintetgjøre eller på annen måte fjerne filene som inneholder den gjeldende programvare.

1. DEFINISJONER

Med «programvare» menes (a) det fulle innhold av filer, disketter, CD-er, USB-penner eller andre medier omfattet av denne Avtalen, herunder, men ikke begrenset til, (i) enhetsinformasjon eller programvare fra Vitec MV A/S eller andre firmaer, (ii) digitale bilder, profesjonelle fotografier, clip art, lyd eller annet kunstnerisk arbeid (“stock files”), (iii) tilhørende skriftlig dokumentasjon eller filer samt (iv) skrifttyper og (b) oppgraderinger, redigerte versjoner, oppdateringer, tilføyelser og kopier av programvaren levert av Vitec MV A/S (felles «Oppdateringer»).

“Bruk” vil si å ha tilgang til, installere, hente fra Internett, kopiere eller på annet vis få fordel av å bruke programvaren i henhold til dokumentasjonen.

“Tillatt antall” betyr en (1), med mindre annet er angitt i en gyldig lisens (f.eks. volumlisens) som er meddelt av Vitec MV A/S.

Med «enhet» menes et elektronisk apparat som aksepterer opplysninger i digital eller lignende form og kan manipulere slike opplysninger med det formål å oppnå et bestemt resultat basert på en sekvens av instruksjoner.

Programvaren eies av Vitec MV A/S og drives og støttes av Vitec MV A/S.

Programvaren samt alle medfølgende rettigheter tilhører Vitec MV A/S.

2. PROGRAMVARELISENS

Så lenge du overholder betingelsene i denne Avtalen, tildeler Vitec MV A/S deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren til de formål som er beskrevet i dokumentasjonen. Visse deler av tredjepartsmaterialet som følger med programvaren, kan være underlagt andre vilkår og betingelser. Dette er typisk oppført i en «Read Me»-fil som ligger vedlagt slikt materiale.

2.1 Generell bruk

Brukeren av programvaren skal fylt 13 år i det programvaren tas i bruk. Hvis Brukeren ikke er fylt 13 år skal Brukerens foreldre eller verge akseptere denne Avtalen før programvaren kan benyttes. Ved installasjon og bruk er Avtalen, i sin fulle ordlyd, akseptert av Brukeren eller dennes verge.

Du er berettiget til å installere og bruke en kopi av programvaren på din kompatible enhet, begrenset opp til antall tillatte enheter.

2.2. Bruk av server

Du må ikke installere programvaren, eller en kopi av denne, på din filserver med det formål å laste ned og installere programvaren på andre enheter i ditt interne nettverk. Videre må du ikke installere programvaren eller en kopi av en filserver i ditt interne nettverk med det formål å bruke programvaren via kommandoer, data eller instruksjoner (f.eks scripts) fra et ubegrenset antall enheter i ditt interne nettverk. Ingen annet bruk av nettverk er tillatt, inkludert, men ikke begrenset til bruk av programvaren, enten direkte eller via kommandoer, data eller instruksjoner fra eller til en enhet, som ikke utgjør en del av ditt interne nettverk til Internett-tjenesteytelser eller vertsbaserte tjenesteytelser eller av noen annen bruker, som ikke har lisens til å bruke denne kopi av programvaren i kraft av en gyldig lisens fra Vitec MV A/S.

2.3 Sikkerhetskopi

Du har rett til å lage en sikkerhetskopi av programvaren, forutsatt at din sikkerhetskopi ikke installeres eller anvendes på noen annen enhet. Du har ikke rett til å overdra rettighetene til en sikkerhetskopi.

2.4. Privat bruk

Du er, som primær bruker av enheten som programvaren er installert på, også berettiget til å installere programvaren på en ekstra enhet.

2.5 Stock files

Med mindre annet er nevnt i «Read-Me»-filene som omhandler stock files, som kan anføre bestemte rettigheter og begrensninger i henseende til slikt materiale, er du berettiget til å vise, endre, reprodusere og distribuere enhver del av stock files som følger med programvaren. Du må allikevel ikke distribuere stock files som sådan, dvs. under slike forhold hvor stock files utgjør den primære verdi i produktet som distribueres. Stock files må ikke brukes til fremstilling av injurierende, ærekrenkende, svikefullt, uanstendig, obskønt eller pornografisk materiale eller noen annen for materiale som krenker en tredjemanns immaterielle rettigheter eller på noen annen ulovlig måte. Du har ikke rett til å gjøre krav på rettigheter knyttet til varemerket i forbindelse med stock files eller til verker som skapes på samme grunnlag.

3. OPPHAVSRETT

Opphavs- og eiendomsretten til programvaren samt alle kopier som Vitec MV A/S gir deg rett til å lage, tilhører Vitec MV A/S. Programvarens struktur, oppbygging og kode er verdifull og fortrolige opplysninger tilhørende Vitec MV A/S. Programvaren er beskyttet av opphavsretten, herunder uten begrensning i Norges gjeldende opphavsrettslige lovgivning, internasjonale traktatbestemmelser samt all relevant lovgivning i de land hvor den anvendes. Du har ikke rett til å kopiere programvaren med de unntak som er gitt i avsnitt 2 (programvarelisens). Alle kopier som du har tillatelse til å lage i følge denne Avtalen, skal inneholde den samme informasjonen om opphavsrett og eiendomsrett som vises på eller i programvaren. Du erklærer deg herved inneforstått med å ikke endre, tilpasse eller oversette programvaren. Du erklærer deg videre inneforstått med ikke å foreta omvendt utvikling, dekompilering, disassembling eller på annet vis forsøke å avsløre programvarens kildekode unntatt i det omfanget du uttrykkelig er berettiget til å dekompilere i henhold til gjeldende rett, det er viktig å gjøre dette for å sikre programvarens funksjon i forbindelse med andre programvarer, og du først har anmodet Vitec MV A/S om å gi de opplysningene som er nødvendige for å oppnå en slik funksjon og Vitec MV A/S ikke har stilt slike opplysninger til rådighet. Vitec MV A/S har rett til å stille rimelige betingelser og kreve et rimelig gebyr før slike opplysninger gis. Alle opplysninger som gis av Vitec MV A/S, eller som du får tilgang til etter gitte tillatelser, må kun brukes av deg til det beskrevne formål og ikke gis videre til tredjepart eller brukes til å fremstille programvaren som i all vesentlighet tilsvarer den opprinnelige programvaren. Anmodninger om opplysninger skal stiles til Vitec MV A/S. Varemerker skal brukes i overensstemmelse med anerkjent varemerkepraksis, herunder identifisering av varemerkeeierens navn. Varemerker må kun brukes til å identifisere utskrevet materiale fremstilt ved hjelp av programvaren og slik bruk av ethvert varemerke gir deg ingen eiendomsrett til det gjeldende varemerket. Med unntak av de uttrykkelige bestemmelsene ovenfor, gir denne Avtalen deg ingen opphavsrett til programvaren.

Funksjonaliteten Tekst-til-tale i programvaren må ikke gjøres til gjenstand for kommersiell bruk.

4. OVERDRAGELSE

Du har ikke rett til å leie ut, lease, viderelisensiere eller tillate kopiering av hele eller deler av programvaren til en annen brukers enhet, unntatt i omfanget som er åpenbart tillatt. Videre har du ikke rett til å overdra skolekopier, “pre-release”- og “not for resale”-kopier av programvaren.

5. PROGRAMVARE TIL FLERE OPERATIVSYSTEMER / FLERSPRÅKLIG PROGRAMVARE / PROGRAMVARE PÅ FLERE MEDIER / FLERE KOPIER/ “BUNDLED” PROGRAMVARE / OPPDATERINGER

Hvis programvaren understøtter flere operativsystemer eller språk, hvis du mottar programvaren på flere medier, hvis du på annet vis mottar flere kopier av programvaren eller hvis du mottar programvaren ‘bundled’ med annen programvare, må det samlede antall enheter, som alle versjoner av programvaren installeres på, ikke overstige det tillatte antall. Du har ikke rett til å leie ut, lease, viderelisensere eller overdra versjoner eller kopier av programvaren du ikke bruker. Hvis programvaren er en oppdatering av en tidligere versjon av programvaren skal du have en gyldig lisens til en tidligere versjon for å bruke oppdateringen. Du har rett til å fortsatt bruke den tidligere versjonen av programvaren på din enhet, etter at du mottar oppdateringen for å lette overgangen til bruk av oppdateringen under forutsetning av at: oppdateringen og den tidligere versjonen er installert på samme enhet; den tidligere versjonen eller dens kopier ikke er overdratt til en annen person eller overført til en annen enhet, med mindre alle kopier av oppdateringen likeledes overdras til en slik person eller overføres til en slik enhet; og du aksepterer at alle forpliktelser som Vitec MV A/S må ha med hensyn til støtte til den tidligere versjon av programvaren, kan falle bort når oppdateringen foreligger.

6. AKSEPT AV BRUK AV DATA

Vitec MV og dets tilknyttede selskaper kan samle inn og bruke tekniske opplysninger, som du stiller til rådighet, i forbindelse med (i) din Bruk av programvaren eller (ii) i forbindelse med supporttjenester med relasjon til programvaren. Alle slike opplysninger er underlagt Vitec MVs Fortrolighetserklæring. Vitec MV vil ikke bruke disse opplysningene i en form som kan identifisere deg personlig, unntatt i det omfanget som er nødvendig for å forbedre ditt Bruk eller i forbindelse med supporttjenester.

Vitec MV overholder gjeldende persondatalovgivning i Norge og EU.

7. INGEN GARANTI

Programvaren leveres «SOM DEN ER OG FOREFINNES», og Vitec MV A/S gir ingen garanti for dens bruk eller funksjon. Vitec MV A/S eller dennes leverandører garanterer ikke, og kan ikke garantere, for funksjonaliteten eller resultatene du kan oppnå ved å bruke programvaren. Brukeren anerkjenner at programvaren generelt ikke er feilfri eller uten mangler, og aksepterer at eventuell forekomst av slike feil og mangler i programvaren, eller annen programvare som er blitt levert kunden, ikke utgjør en overtredelse av Avtalen.. Bortsett fra ovenstående begrensende garanti, og i henseende til noen garanti, betingelse, anbringende eller vilkår i det omfanget, samme ikke kan eller ikke må fravikes eller begrenses i henhold til gjeldende rett i ditt rettsområde, avgir og fremsetter Vitec MV A/S og dennes leverandører ingen garantier, betingelser, avtaler eller vilkår (uttrykkelige eller stilletiende, som følge av lov, sedvanerett, rett, sedvane, skikk eller på annet vis) i henseende til noe annet forhold, herunder uten begrensning ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter, salgbarhet, integrering, tilfredsstillende kvalitet eller egnethet til et bestemt formål.

8. ANSVARSBEGRENSNING

Vitec MV A/S eller dennes leverandører er ikke i noen tilfelle erstatningsansvarlige overfor deg for skader, krav eller omkostninger, uansett art, eller noe kausalt tap, indirekte tap eller følgetap, skadeerstatning med straffeelementer, eller særlig skadeerstatning, eller for tapt arbeidsfortjeneste eller midler, om ikke en representant fra Vitec MV A/S blir underrettet om muligheten for slike tap, skadeerstatninger, krav eller omkostninger eller for krav fra tredjepart, i tilfelle feil bruk eller misbruk av programvaren, force majeure eller i tilfelle eventuelle feiltolkninger eller misforståelser av opplest tekst. Begrensningene og fraskrivelsene som er beskrevet ovenfor er gyldige i det omfanget tillatt av gjeldende lover i ditt rettsområde. Den samlede heftelse for Vitec MV A/S og for dennes leverandører medførende av eller i forbindelse med denne Avtalen, uansett om det dreier seg om kontraktsmessig erstatningsansvar eller erstatningsansvar utenfor kontrakt (i begge tilfeller omfattende uten begrensning uaktsomhet) eller på annet vis, er begrenset til det beløp, som måtte være betalt for programvaren. Det er ikke elementer i denne Avtalen som begrenser Vitec MV A/S sitt ansvar over for deg i tilfelle død eller personskade som følge av uaktsomhet eller svik fra Vitec MV A/S. Vitec MV A/S opptrer på vegne av sine leverandører når det gjelder fraskrivelse, utelukkelse og/eller begrensning av forpliktelser, garantier og ansvar som anført i denne Avtalen, men ikke i andre henseender eller for andre formål.

9. EKSPORTREGLER

Du aksepterer at programvaren ikke blir sendt, overført eller eksportert til noe annet land eller på noen måte brukt på en måte, som er forbudt ved norsk lov eller annen eksportlovgivning, restriksjoner eller regulativer (samlet kalt «Eksportlovgivningen»). Så lenge programvaren betraktes som tilhørende innunder eksportregulerede emner som følge av eksportlovgivning, erklærer og garanterer du dessuten at du ikke er statsborger eller på annen måte bosatt i et land omfattet av eksportforbud og at du ikke har forbud mot å motta programvaren. Alle rettigheter til bruk av programvaren gis på betingelse av opphør av slike rettigheter opphører om du unnlater å etterleve Avtalens vilkår.

10. MISLIGHOLDELSE

Hvis Brukeren misligholder Avtalen anses Avtalen som oppsagt og Brukeren skal straks slette programvaren fra enheten og destruere medium.

11. LOVVALG

Denne Avtalen er underlagt gjeldende norsk lov og skal tolkes deretter.

Enhver tvist som måtte oppstå som følge av denne Avtalen, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller oppsigelsen av denne, er underlagt norsk lovgivning og avgjøres ved voldgift ved Oslo Handelskammers Institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning i overensstemmelse med reglene for voldgiftssaker vedtatt av Oslo Handelskammers Institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning og gyldige på tidspunktet som voldgiftssaken innledes.

12. GENERELLE BESTEMMELSER

Hvis det er deler av denne Avtalen som er ugyldige og ikke kan håndheves, har det ingen innflytelse på gyldigheden av Avtalens status, som forblir gyldig og kan håndheves i henhold til resterende vilkår. Denne Avtalen skal være uten fordommer i forhold til lovbestemte rettigheter som en part, f.eks forbruker, har. Denne Avtalen kan alene endres ved skriftlig avtale underskrevet av en av Vitec MV A/S representanter. Du kan få oppdateringer gitt med lisens fra Vitec MV A/S med ytterlige eller endrete vilkår. Denne Avtalen utgjør den samlede Avtale mellom Vitec MV A/S og deg med hensyn til programvaren og den gjelder i stedet for enhver tidligere tilkjennegivelse, diskusjon, løfte, meddelelse eller annonsering vedrørende programvaren.