Slutanvändaravtal (EULA)

INFORMATION TILL ANVÄNDAREN:
LÄS DETTA AVTAL NOGA. Detta slutanvändaravtal (”avtalet”) är ett kontrakt mellan (a) dig (som individ eller den juridiska.

INFORMATION TILL ANVÄNDAREN:
LÄS DETTA AVTAL NOGA.

Detta slutanvändaravtal (”avtalet”) är ett kontrakt mellan (a) dig (som individ eller den juridiska person som du representerar) och (b) Vitec MV AB, som innehåller villkor för hur du får använda mjukvaruprodukten (”mjukvaran”). Genom att använda mjukvaran eller någon del av den godkänner du avtalets alla villkor, i synnerhet begränsningar i: användande enligt beskrivningen i punkt 2; överträdelse enligt beskrivningen i punkt 4, garanti enligt beskrivningen i punkt 6 och 7; ansvar enligt beskrivningen i punkt 8 och specifika undantag enligt beskrivningen i punkt 14. Du är införstådd med att detta avtal är rättsligt bindande, precis som alla andra förhandlade avtal som du skriver under. Om du inte kan godkänna villkoren i detta avtal får du inte använda denna mjukvara. Om du har mottagit mjukvaran på ett fysiskt medium (t.ex. CD eller USB-minne) utan möjlighet att först läsa denna licens och du inte godkänner detta avtal, ska du utan ytterligare förvarning omedelbart förstöra eller på annat sätt ta bort de filer som innehåller den levererade mjukvaran.

 1. DEFINITIONER

Med ”mjukvara” avses (a) allt innehåll på filer, disketter, CD-skivor, USB-minnen eller andra medier som omfattas av detta avtal, däribland men inte begränsat till (i) enhetsinformation eller mjukvara från Vitec MV AB eller andra företag, (ii) digitala bilder, professionella fotografier, clip art, ljud eller annat konstnärligt arbete (”Stock Files”), (iii) tillhörande skriftlig information eller filer samt (iv) skrifttyper och (b) uppgraderingar, redigerade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av mjukvara levererade av Vitec MV AB (sammanfattningsvis kallade ”uppdateringar”). ”Användande” innebär att ha tillgång till, installera, ladda ner från internet, kopiera eller på annat vis ha fördel av att använda mjukvaran i enlighet med dokumentationen. ”Tillåtet antal” innebär en (1), såvida inget annat anges i en giltig licens (t.ex. volymlicens) som har meddelats från Vitec MV AB.

”Enhet” innebär en elektronisk apparat som accepterar information i digital eller liknande form och som kan manipulera sådan

information med syfte att uppnå ett bestämt resultat baserat på en sekvens av instruktioner.

Mjukvaran ägs av Vitec MV AB och drivs och supportas av Vitec MV AB.

Mjukvaran och alla medföljande rättigheter tillhör Vitec MV AB.

 1. MJUKVARULICENS

Så länge du uppfyller villkoren i detta avtal ger Vitec MV AB dig en icke-exklusiv licens att använda mjukvaran för de syften som finns beskrivna i dokumentationen. Vissa delar av det tredjepartsmaterial som medföljer mjukvaran kan vara föremål för andra villkor, som vanligtvis finns angivna i en ”Read Me”-fil som ligger i anslutning till sådant material.

2.1. Allmän användning

Användaren av mjukvaran ska ha fyllt 13 år då mjukvaran används. Om användaren inte har fyllt 13 år ska användarens

föräldrar eller vårdnadshavare godkänna detta avtal innan mjukvaran får användas. Vid installation och användning har avtalet

godkänts i sin fulla ordalydelse av användaren eller dennes vårdnadshavare.

Du har rätt att installera och använda en kopia av mjukvaran på din kompatibla enhet, upp till tillåtet antal enheter.

2.2. Serveranvändning

Du får inte installera mjukvaran eller en kopia av den på din filserver med syftet att ladda ner och installera mjukvaran på andra enheter i ditt interna nätverk. Du får heller inte installera mjukvaran eller en kopia av den på en filserver i ditt interna nätverk med syftet att använda mjukvaran via kommandon, data eller instruktioner (t.ex. scripts) från ett obegränsat antal enheter på ditt interna nätverk. Ingen annan nätverksanvändning är tillåten, däribland men inte begränsat till användning av mjukvaran antingen direkt eller via kommandon, data eller instruktioner från eller till en enhet som inte utgör en del av ditt interna nätverk till internet- eller ”web hosting”-tjänster eller av någon annan användare som inte har en giltig licens från Vitec MV AB för att använda denna kopia av mjukvaran.

2.3. Säkerhetskopia

Du har rätt att göra en säkerhetskopia av mjukvaran, förutsatt att din säkerhetskopia inte installeras eller används på någon annan enhet. Du har inte rätt att flytta över rättigheterna till en säkerhetskopia.

2.4. Privat bruk

Du har som primär användare av den enhet som mjukvaran är installerad på också rätt att installera mjukvaran på en extra enhet.

2.5. Stock Files

Såvida inget annat finns angivet i de ”Read-Me”-filer som gäller Stock Files, som kan ange vissa rättigheter och begränsningar med avseende på sådant material, har du rätt att visa, ändra, reproducera och distribuera alla delar av de Stock Files som medföljer mjukvaran. Du får emellertid inte distribuera Stock Files som sådana, dvs. under förhållanden där Stock Files utgör det primära värdet i den produkt som distribueras. Stock Files får inte användas för att framställa förolämpande, kränkande, bedrägligt, oanständigt, obscent eller pornografiskt material eller någon annan form av material som kränker tredje parts immateriella rättigheter eller på något annat olagligt sätt. Du har inte rätt att ställa krav angående varumärkesrättigheter med avseende på Stock Files eller på material som skapas med dem som grund.

 1. UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätt och immateriell rätt till mjukvaran och alla kopior som Vitec MV AB ger dig rätt att göra tillhör Vitec MV AB. Mjukvarans struktur, uppbyggnad och koder är värdefull och konfidentiell information som tillhör Vitec MV AB. Mjukvaran skyddas av upphovsrättslagen, inklusive och utan begränsning för den upphovsrättsliga lagstiftning som finns i Sverige, internationella fördragsbestämmelser samt all relevant lagstiftning i de länder där den används. Du har inte rätt att kopiera mjukvaran, med undantag av det som anges i punkt 2 (”Mjukvarulicens”). Alla kopior som du har tillåtelse att göra enligt detta avtal ska innehålla den upphovsrättsliga och annan immaterialrättslig information som visas på eller i mjukvaran. Du förklarar härmed att du är införstådd med att inte modifiera, anpassa eller översätta mjukvaran. Du försäkrar dessutom att du kommer att avstå från reverse engineering, dekompilering, disassembling eller andra försök att avslöja mjukvarans källkoder, undantaget i den omfattning som du uttryckligen är berättigad till att dekompilera i enlighet med gällande lagstiftning, och som är viktig att göra för att säkra mjukvarans funktion i samband med ett annat mjukvaruprogram, och du först har begärt att Vitec MV AB lämnar ut den information som krävs för att uppnå en sådan funktion och Vitec MV AB inte har ställt sådana uppgifter till förfogande. Vitec MV AB har rätt att ställa rimliga villkor och kräva en rimlig avgift för att ge sådan information. All information som lämnas av Vitec MV AB eller som du får i samband med detta får endast användas av dig för det här beskrivna syftet och får inte tillkännages tredje part eller användas för att framställa mjukvara som i all väsentlighet motsvarar den ursprungliga mjukvaran. Begäran om information ska ställas till Vitec MV AB. Varumärken ska användas i överensstämmelse med erkänd varumärkespraxis, däribland identifiering av varumärkenas namn. Varumärken får endast användas för att identifiera utskrivet material framställt med hjälp av mjukvaran och en sådan användning av varje varumärke ger dig ingen äganderätt till respektivevarumärke. Med undantag av de ovan angivna bestämmelserna ger dig detta avtal ingen upphovsrätt till mjukvaran.

Funktionaliteten Tekst-til-tale i mjukvaran får inte användas för kommersiellt bruk.

 1. ÖVERLÅTELSE

Du har inte rätt att låna ut, leasa, vidarelicensiera eller bemyndiga kopiering av hela eller delar av mjukvaran till en annan användarens enhet, undantaget i den omfattning som uttryckligen anges som tillåten i detta avtal. Du har heller inte rätt att överlåta utbildningskopior, ”pre-release”- och ”not for resale”-kopior av mjukvaran.

 1. MJUKVARA TILL FLER OPERATIVSYSTEM/FLERSPRÅKIG MJUKVARA/MJUKVARA PÅ FLERA MEDIER/FLERA KOPIOR/”BUNDLED” MJUKVARA/UPPDATERINGAR

Om mjukvaran stöttar flera operativsystem eller språk, om du tar emot mjukvaran på flera medier, om du på annat sätt tar emot flera kopior av mjukvaran eller om du tar emot mjukvaran ”bundled” med annan mjukvara får det totala antalet enheter som alla versioner av mjukvaran installeras på inte överstiga det tillåtna antalet. Du har inte rätt att låna ut, leasa, vidarelicensiera eller överlåta versioner eller kopior av mjukvara som du inte använder. Om mjukvaran är en uppdatering av en tidigare version av mjukvaran ska du ha en giltig licens för en sådan tidigare version för att få använda uppdateringen. Du har rätt att fortsätta använda den tidigare versionen av mjukvaran på din enhet efter att du mottagit uppdateringen, för att underlätta övergången till att använda uppdateringen, under förutsättning att: uppdateringen och den tidigare versionen är installerade på samma enhet; den tidigare versionen eller kopior av den inte har överlåtits till en annan person eller överlåtits till en annan enhet såvida inte alla kopior av uppdateringen också överlåts till en sådan person eller överförs till en sådan enhet; och du accepterar att allaskyldigheter som Vitec MV AB kan ha vad gäller support av den tidigare versionen av mjukvaran kan upphöra att gälla när uppdateringen finns tillgänglig.

 1. GODKÄNNANDE AV DATAANVÄNDNING

Vitec MV och dess närstående bolag kan samla in och använda teknisk information som du tillhandahåller i samband med (i) din användning av mjukvaran eller (ii) i samband med supporttjänster som gäller mjukvaran. All sådan information omfattas av Vitec MVs integritetspolicy. Vitec MV kommer inte att använda sådan information i en form som kan identifiera dig personligen, undantaget i den omfattning som krävs för att förbättra din användning eller i samband med supporttjänster. Vitec MV lyder under gällande personuppgiftslagstiftning i Sverige och EU.

 1. INGEN GARANTI

Mjukvaran levereras ”SOM DEN ÄR OCH I BEFINTLIGT SKICK” och Vitec MV AB lämnar inga garantier för dess användning eller funktion. Vitec MV AB eller dess leverantörer garanterar inte och kan inte garantera funktionaliteten eller de resultat du kan uppnå genom att använda mjukvaran. Användaren inser att mjukvaran generellt inte är felfri eller utan brister och accepterar att eventuell förekomst av sådana fel och brister i mjukvaran eller annan mjukvara som levererats till kunden inte utgör en överträdelse av detta avtal. Bortsett från ovanstående begränsade garanti och vad som gäller varje garanti, villkor eller grund i den omfattning som inte kan eller inte får undantas eller begränsas i förhållande till gällande rätt i din jurisdiktion, lämnar och lägger Vitec MV AB och dennes leverantörer inte fram några garantier, villkor eller grunder (uttryckliga eller underförstådda som följd av lag, sedvanerätt, rätt, sedvana, seder eller på annat sätt) vad gäller något annat förhållande, däribland utan begränsning av icke-kränkning av tredje parts rättigheter, säljbarhet, integrering, tillfredsställande kvalitet och äkthet för ett visst syfte.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

Inte i något fall är Vitec MV AB eller dess leverantörer ersättningsansvarigt gentemot dig för några skador, krav eller kostnader oavsett art eller någon kausal förlust, indirekt förlust eller indirekt skada, skadeståndsersättning med böter eller särskild skadeståndsersättning, eller för förlorade arbetsintäkter eller förlorade besparingar, oavsett om en representant från Vitec MV AB skulle ha blivit informerad om möjligheten till sådana förluster, skadeståndsersättningar, krav eller kostnader, eller för något krav från tredje part, vid felaktig användning eller missbruk av mjukvaran, force majeure eller vid eventuella feltolkningar eller missförstånd av uppläst text. Ovanstående begränsningar och friskrivningar gäller i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter i din jurisdiktion. Det fullständiga ansvaret som åligger Vitec MV AB och dess leverantörer på grund av eller i samband med detta avtal, oavsett om det gäller avtalsmässigt ersättningsansvar eller ersättningsrättsligt ansvar utanför avtalet (i båda fallen omfattande utan begräsning av oaktsamhet) eller på annat sätt, är begränsat till det belopp som har betalats för mjukvaran. Inget i detta avtal begränsar Vitec MV AB’ ansvar gentemot dig i händelse av död eller personskada som följd av Vitec MV AB’ oaktsamhet eller bedrägeri. Vitec MV AB fungerar som ombud för sina leverantörer vad gäller friskrivning, undantag och/eller begränsning av skyldigheter, garantier och ansvar som nämns i detta avtal, men inte i andra hänseenden eller för något annat syfte.

 1. EXPORTREGLER

Du accepterar att inte skicka, överföra eller exportera mjukvaran till något land eller använda den på något sätt som är förbjudet enligt svensk lag eller annan exportlagstiftning, restriktioner eller föreskrifter (gemensamt kallat ”exportlagstiftningen”). Såvida mjukvaran anses falla under exportreglerade produkter i enlighet med exportlagstiftningen förklarar och garanterar du dessutom att du inte är medborgare eller på annat sätt är bosatt i ett land som omfattas av exportförbud och att du enligt exportlagstiftningen inte på annat sätt är förbjuden att ta emot mjukvaran. Alla rättigheter att använda mjukvaran ges på villkor att sådana rättigheter anses förverkade om du inte följer villkoren i detta avtal.

 1. AVTALSBROTT

Om användaren gör sig skyldig till avtalsbrott anses avtalet uppsagt och användaren ska omedelbart radera mjukvaran från enheten och förstöra mediet.

 1. TILLÄMPLIG LAG

Detta avtal följer och ska tolkas i förhållande till gällande svensk lag. Alla tvister som kan uppstå som följd av detta avtal, däribland tvister rörande existensen, giltigheten eller uppsägningen av avtalet, lyder under svensk lagstiftning och avgörs genom skiljedomsförfarande på Voldgiftsinstituttet i enlighet med reglerna för skiljedomsförfaranden antagna av Voldgiftsinstituttet och som gäller vid den tidpunkt då skiljedomsförfarandet inleds.

 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Om det finns delar av detta avtal som är ogiltiga och inte kan tillämpas påverkar det inte giltigheten i avtalets status, som förblir giltigt och kan tillämpas enligt dess resterande villkor. Detta avtal ska vara utan inskränkningar i förhållande till sådana lagstadgade rättigheter som en part som handlar som konsument kan ha. Detta avtal kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse underskriven av en av Vitec MV AB utsedd representant. Du kan också få uppdateringar med licens av Vitec MV AB med ytterligare eller ändrade villkor. Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Vitec MV AB och dig vad gäller mjukvaran och den gäller istället för alla tidigare tillkännagivanden, diskussioner, löften, meddelanden eller annonseringar gällande mjukvaran.