Support holder sommerferie i ugerne 28, 29 & 30 / Salg holder sommerferie i ugerne 29 & 30- vi ønsker alle en dejlig sommer. Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

Særligt for abonnement (Privatkunder)

Virksomhedsoplysninger

Disse handelsbetingelser gælder for alle produkter og abonnementer, der bliver solgt af Vitec MV A/S (herefter ”Leverandøren”) via hjemmesiden www.vitec-mv.com, telefonisk eller via leverandørens sælgere.

Vitec MV A/S
Edisonsvej 4, 
5000 Odense C
CVR: 15314400

Brugerhåndtering

Ved indgåelse af Kontrakten vælger Kunden, hvilken IDP der ønskes benyttet til at kunne få adgang til løsningerne.

Leveringsbetingelser

Leverandøren leverer løsningerne ved at gøre dem tilgængelige online for Kunden fra den i Kontrakten anførte startdato. Opdateringer til løsningerne er også tilgængelige online.
Kunden downloader selv de løsninger og opdateringer, der kræver download.
Tilgængelighed for Kunden forudsætter, at Kunden af Leverandøren har fået tildelt en IDP.

Oversigt over links til downloadsider og online løsninger

Programmerne startes eller downloades fra downloadsiden på www.vitec-mv.com.

Priser

Leverandøren prisregulerer årligt ifølge nettoprisindekset.

Erstatning

Leverandørens samlede erstatningskrav kan aldrig overstige værdien af den indgåede Kontrakt inkl. renter og omkostninger. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab som driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Hvis Leverandøren skulle blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtiget til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang som Leverandørens ansvar er begrænset efter nærværende Handelsbetingelser.
Leverandøren vil til enhver tid være uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af købsaftale som skyldes force majeure som fx strejke eller lockout, manglende kvalificeret arbejdskraft, krig, optøjer, blokader, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandør, manglende brændsel eller drivkraft, sammenbrud i produktionsanlæg eller nogen anden årsag der ligger udenfor Leverandørens kontrol. Kunden er ikke berettiget til at ophæve købet og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art for driftstab eller lignende.

Ændringer til Kontrakt

Kontaktpersonerne angivet i Kontrakten vil løbende blive informeret pr. e-mail om nye løsninger og opdateringer til løsninger, der er omfattet af kontrakten mellem Kunden og Leverandøren.
Ved hver forlængelse af Kontrakten vil der forekomme prisjusteringer.
Leverandøren forbeholder sig ret til at tilføje og fjerne løsninger fra Kontrakten. Det sker enten ved at opdatere en given løsning til en nyere version, eller ved at en løsning substitueres af en anden løsning med tilsvarende funktionalitet.
For alle øvrige ændringer til Kontrakten skal der indgås en ny Kontrakt mellem Kunden og Leverandøren.

Ikrafttrædelse og opsigelse

Kontrakter indgået før 01.01.19:
Kontrakten vil træde i kraft i henhold til den anførte startdato og vil som minimum være i kraft i den angivne periode i Kontrakten.
Senest én måned før Kontrakten udløber, skal Kontrakten opsiges skriftligt.
Såfremt Kontrakten ikke opsiges inden for den angivne tidsfrist, forlænges Kontrakten efterfølgende automatisk for en ny periode med samme tidsmæssige vilkår.

Kontrakter indgået efter 01.01.19:
Kontrakten vil træde i kraft i henhold til den anførte startdato.
Kontrakten er tegnet som løbende abonnement med årlig betaling i henhold til Kontraktens startdato.
Kontraktens startdato vil gælde som årlig faktureringsdato for abonnementet.
Senest tre måneder før Kontraktens årlige faktureringsdato, kan Kontrakten opsiges skriftligt.
Såfremt Kontrakten opsiges tidligere end tre måneder før Kontraktens årlige faktureringsdato, vil Kontrakten stadig være i kraft frem til den årlige faktureringsdato.
Overskrides fristen for opsigelse af Kontrakten, forlænges abonnementet i yderligere et år med samme opsigelsesvilkår som ved indgåelse af Kontrakten.

Betalingsbetingelser

Betaling forfalder ved Kontraktens startdato.
Hvis betalingsfristen ikke overholdes i henhold til faktura, kan Kontrakten ophæves.

Brugsret

Antallet af og typen af licenser er angivet i Kontrakten.
I kontraktperioden har Kunden ret til at bruge Leverandørens løsninger via licenserne, der stilles til rådighed for Kunden. Leverandøren ejer til enhver tid løsningerne.
Hvis licenserne ikke anvendes til de brugere, som er omfattet af Kontrakten, og/eller Leverandøren mistænker misbrug af licenserne, forbeholder Leverandøren sig ret til at deaktivere de pågældende licenser.

Anvendelse af Tale-til-Tekst

Kundens/Slutbrugerens anvendelse af Tale-til-Tekst er fuldstændig anonymiseret mellem leverandørens kunder og dennes slutbrugere og leverandørens underleverandør af Tale-til-Tekst.

Det indtalte er dog ikke anonymiseret, hvorfor det påhviler kunden at sikre, at slutbrugeren ikke indtaler personhenførbare oplysninger. Der gøres her særligt opmærksom på anvendelsen af Tale-til-Tekst i relation til GDPR-artikel 9: Behandling af særlige kategorier af personoplysninger. Kunden er forpligtet til at instruere slutbrugeren i udelukkende at anvende anonymiserede eller pseudoanonymiserede personreferencer under indtaling.

En overtrædelse af dette påbud kan være i uoverensstemmelse med den europæiske GDPR-lovgivning.

Opsigelse af Tale-til-Tekst

Såfremt Tale-til-Tekst ikke fremgår af kontrakten, forbeholder leverandøren sig retten til at lukke adgangen til TTT uden yderligere varsel.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.
Rimelig betaling vil være den årlige pris omregnet til det antal dage, du har haft ydelsen.
Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives skriftligt til salg.mv@vitecsoftware.com.
I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Kontaktinformation
Leverandøren kan kontaktes på telefon 65918022 eller via e-mail: salg.mv@vitecsoftware.com.

Ændringer til handelsbetingelser
Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne ensidigt og uden varsel.


Lov og værneting
Det er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, at dansk ret er gældende for alle indgåede aftaler.

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret i Leverandørens hjemting. Enhver tvist har Leverandøren dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til salg.mv@vitecsoftware.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr.

Opdateret 29. april 2020.