For abonnement (privatkunder)

Handelsbetingelser for privatkunder med abonnement

Opplysninger om virksomheten

Disse handelsbetingelsene gjelder for alle produkter og abonnementer som blir solgt av Vitec MV AS (heretter «leverandøren») via hjemmesiden www.vitec-mv.com/no, over telefon eller gjennom leverandørens selgere.

Vitec MV AS
Biskop Gunnerusgate 14a
0185 Oslo
Organisasjonsnummer: 981205308

Brukerhåndtering

Ved inngåelse av Kontrakten velger Kunden hvilken IDP de ønsker å benytte for å få adgang til produktene (eller løsningene).

Leveringsbetingelser

Leverandøren leverer produktene (eller løsningene) ved å gjøre dem tilgjengelige online for Kunden fra den i Kontrakten anførte startdato. Oppdateringer til produktene (eller løsningene) er også tilgjengelig online.

Kunden laster selv ned produkter (eller løsninger) og oppdateringer som krever nedlasting.

Tilgjengelighet for Kunden forutsetter at Kunden har fått tildelt en IPD fra Leverandøren.

Oversikt over linker til nedlastingssider og online-løsninger

Programmene startes eller lastes ned fra downloadsiden på www.vitec-mv.com/no

Priser

Leverandøren prisregulerer årlig etter gjeldende konsumprisindeks.

Erstatning

Leverandørens samlede erstatningskrav kan aldri overstige verdien av den inngåtte Kontrakt inkl. renter og omkostninger. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader og tap som driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Hvis Leverandøren skulle bli pålagt produktansvar overfor en tredjepart, er Kunden forpliktet til å holde Leverandøren skadesløs i samme omfang som Leverandørens ansvar er begrenset etter nærværende handelsbetingelser. Leverandøren vil til enhver tid være uten ansvar for manglende eller forsinket oppfyllelse av kjøpsavtalen som skyldes force majeure som f.eks. streik, lockdown, manglende kvalifisert arbeidskraft, krig, opptøyer, blokader, brannskader, manglende eller mangelfulle leveringer fra underleverandør, manglende strøm eller drivkraft, sammenbrudd i produksjonsanlegg eller noen annen årsak som ligger utenfor Leverandørens kontroll. Kunden er ikke berettiget til å oppheve kjøpet, og kan ikke gjøre krav på erstatning av noen art for driftstap eller lignende

Endringer i kontrakt

Kontaktpersonen angitt i kontrakten vil løpende bli informert pr e-mail om nye løsninger og oppdateringer til løsninger som er omfattet av Kontrakten mellom Kunden og Leverandøren. Ved hver forlengelse av Kontrakten vil det forekomme prisjusteringer. Leverandøren forbeholder seg retten til å tilføye og fjerne løsninger fra Kontrakten. Det skjer enten ved oppdatering av et gitt produkt (løsning) til en nyere versjon, eller ved at et produkt (en løsning) erstattes av et annet produkt med tilsvarende funksjonalitet. For alle øvrige endringer til Kontrakten skal det inngås en ny Kontrakt mellom Kunden og Leverandøren.

Ikrafttredelse og oppsigelse

Kontrakten vil tre i kraft i henhold til den anførte startmåned.

Kontrakten er tegnet som løpende abonnement med årlig betaling i henhold til Kontraktens startdato. Kontraktens startmåned vil gjelde som årlig faktureringsdato for abonnementet. Kontrakten må sies opp skriftlig senest en måned før Kontraktens årlige faktureringsdato. Hvis kontrakten sies opp tidligere enn tre måneder før Kontraktens årlige faktureringsdato, vil Kontrakten fortsatt gjelde frem til den årlige faktureringsdatoen. Overskrides fristen for oppsigelse av Kontrakten, forlenges abonnementet i ytterligere et år med samme oppsigelsesvilkår som ved inngåelse av Kontrakten.

Betalingsbetingelser

Betaling forfaller ved Kontraktens startdato.

Hvis betalingsfristen ikke overholdes i henhold til faktura, kan fordringen sendes til inkasso.

Bruksrett

Antallet og type lisens er angitt i Kontrakten.

I kontraktsperioden har Kunden rett til å bruke Leverandørens løsninger via lisensene som stilles til rådighet for Kunden. Leverandøren eier til enhver tid produktene (løsningene).  Hvis lisensene ikke anvendes til de brukere som er omfattet av Kontrakten, og/eller Leverandøren mistenker misbruk av lisenser, forbeholder Leverandøren seg retten til å deaktivere de gjeldene lisenser.

Angrerett 

Du har 14 dages angrerett når du handler hos os.
Fristen løper fra den dag avtalen ble inngått.

Du skal innen 14 dager fra avtalens inngåelse gi oss meddelelse om at du ønsker å avbryte ditt kjøp. Meddelelsen skal gis skriftlig til firmapost.mv@vitecsoftware.com.
I din meddelelse må du gjøre det tydelig at du ønsker å utnytte din angrerett.

Kontaktinformasjon

Leverandøren kan kontaktes på telefon 46859960 eller via e-mail: firmapost.mv@vitecsoftware.com.

Endringer til handelsbetingelser

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre handelsbetingelsene ensidig og uten varsel.

Lov

Det er uttrykkelig avtalt mellom partene at norsk rett er gjeldende for alle inngåtte avtaler.

Enhver uoverensstemmelse mellom partene avgjøres ifølge Lov om voldgift.

Klagerett

Hvis du vil klage på ditt kjøp, skal du rette henvendelse til firmapost.mv@vitecsoftware.com.

Oppdatert den 10. mars 2022