Telefonerne i salg & support lukker fra kl. 14.00, torsdag d. 20. juni.  Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

Særligt for abonnement før 01.01.19 (Aftale)

Særligt for abonnement (Aftale) før 01.01.19

Brugerhåndtering

Ved indgåelse af Kontrakten vælger Kunden, hvilken IDP (Identity Provider) der ønskes benyttet til at kunne få adgang til løsningerne.

Leveringsbetingelser

Leverandøren leverer løsningerne ved at gøre dem tilgængelige online for Kunden fra den i Kontrakten anførte startdato. Opdateringer til løsningerne er også tilgængelige online.
Kunden downloader selv de løsninger og opdateringer, der kræver download.
Tilgængelighed for Kunden forudsætter, at Kunden af Leverandøren har fået tildelt en IDP.

Oversigt over links til downloadsider og online løsninger

Programmerne startes eller downloades fra downloadsiden på vitec-mv.com.

Priser

Leverandøren forbeholder sig ret til at prisregulere årligt ifølge prisindeks

Erstatning

Leverandørens samlede erstatningskrav kan aldrig overstige værdien af den indgåede kontrakt inkl. renter og omkostninger. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab som driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Hvis Leverandøren skulle blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtiget til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang som Leverandørens ansvar er begrænset efter nærværende Handelsbetingelser.
Leverandøren vil til enhver tid være uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af købsaftale som skyldes force majeure som fx strejke eller lockout, manglende kvalificeret arbejdskraft, krig, optøjer, blokader, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandør, manglende brændsel eller drivkraft, sammenbrud i produktionsanlæg eller nogen anden årsag der ligger udenfor Leverandørens kontrol. Kunden er ikke berettiget til at ophæve købet og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art for driftstab eller lignende.

Ændringer til Kontrakt

Kontaktpersonerne angivet i Kontrakten vil løbende blive informeret pr. e-mail om nye løsninger og opdateringer til løsninger, der er omfattet af Kontrakten mellem Kunden og Leverandøren.
Ved hver forlængelse af Kontrakten kan der forekomme prisjusteringer.
Leverandøren forbeholder sig ret til at tilføje og fjerne løsninger fra Kontrakten. Det sker enten ved at opdatere en given løsning til en nyere version, eller ved at en løsning substitueres af en anden løsning med tilsvarende funktionalitet.
For alle øvrige ændringer til Kontrakten skal der indgås en ny kontrakt mellem Kunden og Leverandøren.

Ikrafttrædelse og opsigelse

Kontrakten vil træde i kraft i henhold til den anførte startdato i Kontrakten og vil som minimum være i kraft i den angivne periode i Kontrakten.
Senest én måned før Kontrakten udløber, skal Kontrakten opsiges skriftligt.
Såfremt Kontrakten ikke opsiges inden for den angivne tidsfrist, forlænges Kontrakten efterfølgende automatisk for en ny periode med samme tidsmæssige vilkår.

Betalingsbetingelser

Betaling forfalder ved Kontraktens startdato. Ved indgåelse af en kontrakt over flere år, vil den årlige betaling blive opkrævet på årsdagen for Kontraktens ikrafttræden.
Hvis betalingsfristen ikke overholdes i henhold til faktura, kan Kontrakten ophæves.

Brugsret

Antallet af og typen af licenser er angivet i Kontrakten.
I kontraktperioden har Kunden ret til at bruge Leverandørens løsninger via licenserne, der stilles til rådighed for Kunden. Leverandøren ejer til enhver tid løsningerne.
Hvis licenserne ikke anvendes til de brugere, som er omfattet af Kontrakten, og/eller Leverandøren mistænker misbrug af licenserne, forbeholder Leverandøren sig ret til at de-aktivere de pågældende licenser.

Anvendelse af Tale-til-Tekst

Slutbrugerens anvendelse af Tale-til-Tekst er fuldstændig anonymiseret mellem leverandørens kunder og dennes slutbrugere og leverandørens underleverandør af Tale-til-Tekst.

Det indtalte er dog ikke anonymiseret, hvorfor det påhviler kunden at sikre, at dennes slutbrugere ikke indtaler personhenførbare oplysninger. Der gøres her særligt opmærksom på anvendelsen af Tale-til-Tekst i relation til GDPR-artikel 9: Behandling af særlige kategorier af personoplysninger. Kunden er forpligtet til at instruere slutbrugerne i udelukkende at anvende anonymiserede eller pseudoanonymiserede personreferencer under indtaling.

En overtrædelse af dette påbud kan være i uoverensstemmelse med den europæiske GDPR-lovgivning.

Opsigelse af Tale-til-Tekst

Såfremt Tale-til-Tekst ikke fremgår af hovedkontrakten, forbeholder leverandøren sig retten til at lukke adgangen til TTT uden yderligere varsel.

For nedenstående Aftaler indgået mellem Kunden og Leverandøren gælder særlige betingelser:

Aftale til grundskolen for skoler

Såfremt aftalen ikke gentegnes for en ny periode, er skolerne forpligtiget til at sørge for, at alle kopier af de produkter aftalen omfatter, slettes på skolens enheder, de pædagogiske medarbejderes egne enheder, samt elevernes enheder.

Aftale til grundskolen for kommuner

Såfremt Aftalen med Leverandøren ikke fornyes for en ny periode, er kommunen forpligtet til at sørge for, at alle kopier af aftalens produkter slettes på samtlige enheder, herunder at meddele skolerne herom.

Aftale til videregående uddannelser med brugsret for alle

I abonnementsperioden har samtlige personer som er tilknyttet undervisningsinstitutionen adgang til programmerne i aftalen. Både på undervisningsinstitutionens maskiner og på brugernes personlige enheder.
Alle produkter, der er omfattet af Aftalen må, så længe aftalen er i kraft, anvendes på postadresser, der hører under institutionens CVR.-nr. på undervisningsinstitutionens maskiner.

Aftale til videregående uddannelser med udvalgt brugsret

I abonnementsperioden har samtlige elever/kursister/studerende på de valgte undervisningsadresser/afdelinger adgang til programmerne i Aftalen på undervisningsinstitutionens maskiner/enheder.

  • Undervisningsinstitutionen kan vælge, at tildele adgang til programmerne i Aftalen på specifikt, udvalgteelevers/kursisters/studerendes egne enheder (pc, Mac, iPad, web).

ALLE undervisningsadresser, som ønskes omfattet af Aftalen, skal oplyses ved aftalestart med navn på afdeling/filial og adresse til konsulenten hos Leverandøren. Årlig pris for hovedadressen er en fast pris. Efterfølgende valgte adresser udgør en pris pr. adresse. Udvalgte antal elever/kursister/studerende, er prisen sat ud fra det er udvalgte elever og ikke alle elever, der er med i aftalen.

 

Tillæg til aftale for videregående uddannelser (Volumelicenser)

Tillægsaftalen følger hovedaftalens løbetid og indtil denne udløber. Vilkår for brug af licenserne følger i øvrig hovedaftalens betingelser.
Den præaktiverede volumenudgave af CD-ORD må kun anvendes til jeres egne pc´er på lokation (og på de bærbare pc´ere, som I bruger til kurser).
Den præaktiverede volumenudgave af CD-ORD må aldrig gives, installeres eller distribueres til hverken undervisere eller kursisters/studerende/elevers egne pc’er.
I tilfælde af misbrug af licensen, vil den præaktiverede nøgle til CD-ORD blive spærret.