Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Vitec MV A/S fr.o.m. 25 maj 2018

1. Allmänt

1.1 Denna integritetspolicy gäller samtliga personuppgifter som du ger oss och/eller som vi samlar in om dig när du använder våra produkter eller när du besöker vår hemsida www.mv-nordic.com

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Vitec MV A/S, Edisonsvej 4, 5000 Odense, Danmark Organisationsnummer: 15314400 (härefter ”Vitec MV”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och vi är skyldiga att skydda och respektera ditt privatliv och din personliga integritet när du använder våra produkter och tjänster, surfar på vår hemsida eller när du använder våra applikationer (våra tjänster). Denna integritetspolicy ska hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter som vi samlar in om dig, varför de samlas in och hur vi använder dem. Integritetspolicyn ska också förklara hur du kan använda dina rättigheter när du betror oss med dina personuppgifter. Vi ber dig att noga läsa igenom denna integritetspolicy och bekanta dig med innehållet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy.

3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

3.1 När du får tillgång till, upprättar förbindelse till, anmäler dig till, deltar i, skapar ett konto, gör individuella inköp eller på annat sätt använder våra tjänster får vi samla in personuppgifter om dig. Personuppgifterna som vi samlar in är beroende av omständigheterna och de tjänster som du använder, men kan bestå av följande:

3.2 Personuppgifter som du aktivt tillhandahåller

* Namn och e-postadress

* Nationalitet

* Betalningsuppgifter

* Användaridentifikation, däribland användarnamn till inloggning, hemliga frågor och svar på dem

* Information från dig mot bakgrund av en begäran från oss när du rapporterar ett problem med våra tjänster

* Den adress du kontaktar oss ifrån, om du kontaktar oss

* Användarinformation som du väljer att tillhandahålla för statistiska syften (ratings, anmälningar, svar på undersökningar och liknande)

* Alla andra uppgifter som lämnas vid registrering för användning av våra tjänster, anslutning till våra tjänster eller begäran om ytterligare tjänster från oss

* Cookies som entydigt identifierar din webbläsare.

3.3 Användargenererade personuppgifter

* Detaljer om vilka programtyper du använder, däribland t.ex. hur mycket av ett program du har använt

* Beteendeuppgifter, däribland användningsmönster och navigation;

* Detaljerna om dina besök på våra tjänster, däribland men inte begränsat till datatrafik och annan kommunikationsdata och de produkter och tjänster som du har tillgång till;

* Dina inköpspreferenser, t.ex. om du reagerar på annonser och kampanjer;

* Dator- och mjukvaruinformation, såsom ditt unika ID, IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, uppkopplingshastighet och internetoperatör;

4. Varför samlar vi in dina uppgifter?

A) Av hänsyn till vår avtalsmässiga relation:

* För att kunna leverera våra tjänster till dig, däribland för att tillmötesgå dina önskemål, förbättra din upplevelse av våra tjänster och administrera vår avtalsmässiga relation med dig

* För att säkerställa att innehåll från våra tjänster överförs till dig och din enhet på det effektivaste sättet

* För att anpassa din upplevelse av våra tjänster baserad på din användning och ditt beteende med avseende på att leverera innehåll.

* För att hantera betalning för ditt konto och för att leverera order- och fakturainformation till dig

* För att hålla ordning på dina inköp med avseende på att säkerställa att vi kan ge dig det innehåll som du har rätt till

* För att kunna skicka pushnotiser till dina enheter

* För att kommunicera med dig om ditt abonnemang, ditt konto eller inköp av våra tjänster

* För att informera dig om ändringar i våra tjänster

* För att leverera erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du begär från oss

B) För legitima syften:

* För att genomföra analyser på en aggregerad nivå med avseende på att förbättra våra produkter och tjänster

* För att använda IP-adresser, enhetsidentifikationsmarkörer eller annan information som är nödvändig för att blockera skadlig användning av våra tjänster, med syfte att skydda våra tjänster eller på annat sätt tillämpa eller använda våra handelsvillkor.

* För att förbättra våra tjänster, identifiera brott och se till att dina uppgifter är säkra baserat på loggfiler

* Loggfiler med information om tidpunkt och datum för besök och varaktighet.

* Information om händelser på enheten, t.ex. driftavbrott, systemaktiviteter, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tidpunkt.

* IP-adress

* Vi får samla in enhetsspecifik information (t.ex. om din hårdvarumodell, operativsystemversion, webbläsare).

* För att lämna information i en fusions- och förvärvsprocess av hänsyn till affärsmässig och strategisk ledning.

* För analys och statistiska syften

* För att etablera, utöva eller försvara juridiska krav

C) För marknadsföringssyften:

* För att skicka dig nyhetsbrev, om du har samtyckt till detta, som också kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information som hör till våra tjänster och/eller andra produkter. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från nyhetsbrevet genom att ändra dina kontopreferenser på din kontosida.

4.2 Vi får också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för oss för att följa en

rättslig skyldighet eller ett beslut från en myndighet.

5. Delning av dina personuppgifter

5.1 Vi får använda tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, som t.ex. att leverera infrastruktur och IT-tjänster (däribland men inte begränsat till datalagring), behandla kredit- och kortbetalningstransaktioner, samt förbättra data, behandla förfrågningar från kunder och utföra andra former av statistiska analyser. Vid utförandet av dessa tjänster får tredjepartsleverantörer tillgång till dina personuppgifter, men är endast auktoriserade att behandla dem uteslutande på våra vägnar och i överensstämmelse med våra instruktioner.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

6.1 Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du ger oss sparas på säkra servrar och vi har strikta rutiner för att skydda oss mot förlust, missbruk, otillåten åtkomst, ändring, offentliggörande eller förstöring av dina personuppgifter. Eventuella betalningstransaktioner krypteras med teknik som är branschstandard och följer PCI-standarden.

6.2 Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att våra säkerhetsåtgärder förhindrar varje otillåtet försök att få tillgång till, använda eller offentliggöra personuppgifter. Vi upprätthåller emellertid säkerhets- och krishanteringsplaner, däribland planer för hantering av ev. brott mot dataskyddet, i händelse av en fysisk eller teknisk incident för att snabbt hantera detta och begränsa alla negativa effekter av en sådan incident.

7. Hur kan du få tillgång till dina personuppgifter?

7.1 Vi förstår att du ibland kan behöva ytterligare information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas, eller att du kanske vill uppdatera eller rätta de personuppgifter som du har lämnat till oss. Därför har du bland annat följande rättigheter:

* Rätt att få tillgång till dina personuppgifter: du har rätt att få bekräftat av oss huruvida vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall att få tillgång till personuppgifterna och informationen

* Rätt att rätta personuppgifter: om du upptäcker att de personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga har du rätt att få oss att korrigera sådana personuppgifter

* Rätt att få personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd): under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats i strid mot lagen, eller du har återtagit ditt samtycke (om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke), har du rätt att begära och få dina personuppgifter raderade av oss.

* Rätt till begränsning av behandling: under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider korrektheten i dina personuppgifter eller om du har gjort invändningar mot vårt legitima syfte att behandla dina personuppgifter, har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till dess att en lösning hittats.

* Rätt att göra invändningar mot behandling: under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider vårt legitima intresse av att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot sådan behandling av skäl som rör din speciella situation.

* Rätt till dataportabilitet: Om dina personuppgifter behandlas automatiskt grundat på ditt samtycke eller för att uppfylla vår avtalsmässiga relation har du rätt att begära att vi överlämnar dina personuppgifter till dig i ett maskinläsbart format för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

* Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet: Du har rätt att lämna in klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till din tillsynsmyndighet.
Klagomål lämnas in till Datatilsynet i Danmark, jmf. Databeskyttelsesloven § 39, 1:a stycket.

7.2 Om vår behandling av dina personuppgifter grundas på ditt samtycke har du rätt att när som helst återta ett sådant samtycke (det kommer dock inte att påverka behandlingen grundat på ditt samtycke före återtagandet) genom att kontakta oss.

7.3 Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan för att genomföra en begäran i samband med dina rättigheter. Vi kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar att svara på din begäran inom 30 dagar efter att vi mottagit en sådan begäran. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran inom en period av 30 dagar kommer vi att meddela dig det, orsaken till förseningen och när vi räknar med att kunna uppfylla din begäran.

8. Ändringar i integritetspolicyn

8.1 Vår integritetspolicy kan ändras över tid. Därför bör du regelbundet läsa igenom den senaste versionen av policyn. Vi kommer att annonsera eventuella ändringar av integritetspolicyn här och om ändringarna är betydande kommer vi att ge dig ett tydligare meddelande via t.ex. e-post. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som kommer att påverka hur vi använder dina personuppgifter, kommer vi att ge dig råd om de valmöjligheter du har till följd av dessa ändringar. Vi kommer också att spara tidigare versioner av denna integritetspolicy i ett arkiv för din information.

9. Kontaktuppgifter

9.1 Vi tar gärna emot eventuella frågor, kommentarer och önskemål rörande denna integritetspolicy. Dessa skickas till kundtjanst.mv@vitecsoftware.com

9.2 Vi lyder under och är bundna av Europaparlamentets och Rådets allmänna förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om dataskydd (”GDPR”), lag nr X av 17 maj 2018 om kompletterande bestämmelser till GDPR (”Dataskyddsförordningen”).