Lese- og skrivestøtte, uansett hvor du er

IntoWords er med deg overalt.

Hva er dysleksi?

Dysleksi er en fonologisk vanske hvor man strever med lydene i språket. Det er vanlig å blande bokstavlyder. Det kan også være vanskelig å trekke sammen lyder til ord. Lesingen går ofte sakte og derfor kan det være vanskelig for dyslektikere å få med seg innholdet i det de leser. Når de skriver kan det ofte bli mange stavefeil fordi det er vanskelig å knytte bokstav og bokstavlyd sammen.