Hva er dysleksi?

Dysleksi er et gresk ord og betyr vansker med ord. Det er akkurat det dysleksi er; vansker med å skrive og lese. De som har dysleksi har i utgangspunktet ikke problemer med å forstå det de leser, men problemer med lesingen og skrivingen i seg selv.

Dysleksi er en fonologisk vanske hvor man strever med lydene i språket. Det er vanlig å blande bokstavlyder. Det kan også være vanskelig å trekke sammen lyder til ord. Lesingen går ofte sakte og derfor kan det være vanskelig for dyslektikere å få med seg innholdet i det de leser. Når de skriver kan det ofte bli mange stavefeil fordi det er vanskelig å knytte bokstav og bokstavlyd sammen.

  • Dysleksi er medfødt.
  • Rundt 5-7% av elevene i grunnskolen har dysleksi.
  • Det er stor variasjon i hvor stor grad dysleksi påvirker lese- og skriveferdighetene.
  • Dysleksi skyldes ikke svake evner eller dårlig opplæring.
  • Vær ekstra oppmerksom hvis andre familiemedlemmer har lese- og skrivevansker. Det er påvist at dysleksi kan være arvelig.

Noen typiske tegn på dysleksi:

Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. For å forebygge og sette inn rett tiltak, er det viktig at man har kunnskap om dysleksi, og forstår hva det er.  

Du kan lese mer om dysleksi her:

Dysleksi Norge: https://dysleksinorge.no/fagstoff/

Tiltak og hjelpemidler

Det er viktig å ha et helhetlig bilde av eleven, både når det gjelder utfordringer og styrker, slik at man kan sette inn rett tiltak som kan trene ferdigheter og kompensere for elevens vansker.

For å avdekke dysleksi må det gjøres en utredning. Både skolen og foresatte kan henvise til PPT med ønske om utredning. I forkant av henvisning til PPT skal skolen ha kartlagt eleven, satt inn tiltak og vurdert fremgang. PPT lager deretter en sakkyndig vurdering om eleven har god nok utbytte av undervisningen. Den sakkyndige vurderingen danner også grunnlag for eventuelle rettigheter og fritak. 

Voksne som ønsker støtte til hjelpemiddel, kan også søke NAV. Det kan henvises til kartlegging som viser lese- og skrivevansker.  

Du kan søke om IntoWords hos NAV

Vitec MV tilbyr hjelpemiddelet IntoWords som har flere funksjoner som hjelper deg med å få opplest tekst og skrive riktig. Det er blant annet mulig å lage lydfiler og ta bilder av tekst som videre kan leses opp.

IntoWords er godkjent av NAV Hjelpemiddelsentral. Når du får IntoWords gjennom NAV, har du tilgang på IntoWords på både PC, Chromebook, Mac, nettbrett og telefon. Du får alle programmene i en pakke slik at du har god støtte og hjelp på alle enhetene du bruker, både hjemme og på skolen eller i studiet.

Her finner du søknadsskjema om hjelpemidler hos NAV:
https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging/kommunikasjon-og-kognisjon

Artikkelnummeret du skal søke om (punkt nr 6 i søknadsskjemaet) er:
248837 Samlepakke IntoWords

Midlertidig lisens

Dersom du har sendt søknad til NAV om lisens, kan du kontakte oss for å få en midlertidig lisens mens du venter.

Les mer om CD-ORD og IntoWords fra NAV