Lese- og skriveopplæring med lydstøtte

Det har i flere år blitt jobbet for at vi skal oppdage elever som har dysleksi tidlig i skoleløpet. Men mange lærere opplever at det er vanskelig å avgjøre om en elev faktisk har en spesifikk vanske eller rett og slett bruker noe lengre tid i sin utvikling – selv om vi nå er godt kjent med hvilke risikofaktorer vi skal se etter.

Av Trude Husøy Malnes, Pedagogisk Veileder hos Vitec MV.

Viktigheten av tidlig innsats

Frem til nå har det vist seg vanskelig å teste eller kartlegge elever slik at vi med stor nok sikkerhet kan fastslå om elever har dysleksi i tidlig alder.

Vi er godt kjent med de primære symptomene som vansker med ordavkoding og rettskriving, men like viktig er følgevansker som f.eks. dårlig leseforståelse. Når en elev tidlig opplever å streve med ferdigheter som andre i klassen ser ut til å ta så lett, og i tillegg ikke har forståelse for det man har lest, er det lett å se at veien er kort til lav selvfølelse, lav motivasjon og lav mestringsfølelse. Og noen elever gjør disse erfaringene tidlig i skoleløpet.

Elevenes opplevelse av første lese- og skriveopplæringen på skolen blir derfor ekstra viktig. Blir det lagt til rette for en undervisning hvor elevene føler mestring og motivasjon -uansett nivå? Eller er lese- og skriveopplæringen for de som knekker koden raskt, og som forstår og mestrer avkodingsstrategiene?  Sitter elever med lesetekster som er uoverkommelige, og hvor elevens eneste mulig strategi er å memorere så mye som mulig?  

Lese- og skriveopplæring med lydstøtte

Lese- og skriveopplæring med lydstøtte kan være en inkluderende undervisningsform som gir elevene mestringsfølelse og motivasjon i lesing- og skriving. Elevene får god støtte, og inngangsporten er skriving ut fra elevens eget ståsted.

Friths teori (1980) om forholdet mellom lesing og skriving er godt kjent, og viser at det på et tidlig stadium i lese- og skriveopplæringen er lettere for et barn å gjøre en fonemisk analyse enn å gjøre en fonemisk syntese. Det vil si at det er mer gunstig for barnet å stave enn å avkode i en tidlig periode i barnets lese- og skriveutvikling.

Ved bruk av tastatur med lydstøtte i den begynnende lese -og skriveopplæringen får elevene opplest bokstavlyden hver gang de trykker på en bokstav. De får gjentagende både visuell og auditiv støtte i koblingen mellom bokstav og bokstavlyd, noe som styrker automatiseringen av dette. I tillegg får de raske og kontinuerlige tilbakemeldinger på det de skriver gjennom opplesning av ord og setninger i skrivearbeidet. Vi må ikke glemme at den største gevinsten elevene får ved å kunne lese et ord, er å forstå ordet. Her får de elevene som trenger det god støtte til forståelse selv om de selv ikke har leseferdigheter som gjør dette mulig. De får også god støtte til å utvikle sin fonologiske strategi ved å høre at lydene trekkes sammen til ord.

Stillasierende lesing og skriving

I arbeidet med lesing og skriving med lydstøtte er det viktig at undervisningen er strukturert, gjenkjennbar for elevene og at de får god støtte gjennom modellering og veiledning fra lærer. Tekstsamtalene bør også være en viktig del av undervisningen. Jevnlige skriveøkter er en forutsetning -ut fra eget ståsted, men først etter både fellesgjennomgang i klassen og modellering fra lærer.

Det individuelle skrivearbeidet kan med fordel baseres på skriverammer, som støtter eleven ved å bryte ned skrivearbeidet ned i mindre deler - samt støtte elevens skriveflyt med setningsstartere og beskrivende eksempler underveis.

Dermed frigjøres tid til at læreren kan veilede de enkelte elever. Dette betyr at læreren i større grad kan arbeide i den enkelte elevs nærmeste utviklingssone. I disse prosessene kan spesialpedagoger være i klasserommet og støtte elevenes lese- og skriveutvikling i stedet for at eleven tas ut av klasserommet for et eget opplegg.

Gir alle elever mulighet til å mestre

Vi må fortsette å jobbe for å oppdage elever med dysleksi så tidlig som mulig, for at de skal få den støtten de trenger til å mestre undervisningen like godt som jevnaldrende.  Men det viktigste av alt er å møte alle elever med en lese- og skriveopplæring som inkluderer alle - uansett ståsted.

Målet må alltid være å fasilitere en undervisning hvor alle har mulighet til å mestre, og dermed får motivasjon til å arbeide med sin lesing og skriving.

Vil du høre mer om inkluderende undervisning med lese- og skriveteknologi?

Ta kontakt med en av våre pedagoiske veildere eller meld deg på et av våre kurs og webinarer for å høre mer.

 

Reference: Frith, U. (1980). Cognitive Processes in Spelling. Academic Press Inc.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om ugen, hvor du også bliver opdateret på nye funktioner i IntoWords, arrangementer, kurser og mere fagligt indhold

Tilmeld dig nu