Hva er dysleksi?

Dysleksi er et gresk ord og betyr vansker med ord. Det er akkurat det dysleksi er; vansker med å skrive og lese. De som har dysleksi har i utgangspunktet ikke problemer med å forstå det de leser, men problemer med lesingen og skrivingen i seg selv.

Dysleksi er en fonologisk vanske hvor man strever med lydene i språket. Det er vanlig å blande bokstavlyder. Det kan også være vanskelig å trekke sammen lyder til ord. Lesingen går ofte sakte og derfor kan det være vanskelig for dyslektikere å få med seg innholdet i det de leser. Når de skriver kan det ofte bli mange stavefeil fordi det er vanskelig å knytte bokstav og bokstavlyd sammen.

  • Dysleksi er medfødt.
  • Det er rundt 5% av elevene i grunnskolen har dysleksi.
  • Det er stor variasjon i hvor stor grad dysleksi påvirker lese- og skriveferdighetene.
  • Dysleksi skyldes ikke svake evner eller dårlig opplæring.
  • Vær ekstra oppmerksom hvis andre familiemedlemmer har lese- og skrivevansker. Det er påvist at dysleksi kan være arvelig.

Noen typiske tegn på dysleksi:

Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. For å forebygge og sette inn rett tiltak, er det viktig at man har kunnskap om dysleksi, og forstår hva det er.  

Du kan lese mer om dysleksi her:

Statped: https://www.statped.no/dysleksi/Lese-skrivevansker/hva-er-dysleksi/

Dysleksi Norge: https://dysleksinorge.no/fagstoff/

Tiltak og hjelpemidler

Det er viktig å ha et helhetlig bilde av eleven, både når det gjelder utfordringer og styrker, slik at man kan sette inn rett tiltak som kan trene ferdigheter og kompensere for elevens vansker.

For å avdekke dysleksi må det gjøres en utredning. Både skolen og foresatte kan henvise til PPT med ønske om utredning. I forkant av henvisning til PPT skal skolen ha kartlagt eleven, satt inn tiltak og vurdert fremgang. PPT lager deretter en sakkyndig vurdering om eleven har god nok utbytte av undervisningen. Den sakkyndige vurderingen danner også grunnlag for eventuelle rettigheter og fritak. 

Voksne som ønsker støtte til hjelpemidler må også ha utredning fra logoped eller PPT for å få hjelpemiddel fra NAV.

Vitec MV har flere verktøy som hjelper elever til å få opplest tekst og skrive riktig. Det er blant annet mulig å lage lydfiler og ta bilder av tekst som leses opp.

Hvilket hjelpemiddel du bør bruke, avhenger av hvilken enhet du jobber på.

Du kan velge mellom

  • CD-ORD for PC ( https://www.vitec-mv.com/no/produkter/cd-ord/
  • IntoWords Cloud for PC, Mac og Chromebook ( https://www.vitec-mv.com/no/produkter/intowords/)
  • IntoWords iOS for nettbrett og telefon (https://www.vitec-mv.com/no/produkter/intowords/)

Våre produkter er godkjent av NAV Hjelpemiddelsentral.Det er mulig å få alle programmene i en pakke slik at du har god støtte og hjelpe på alle enheter eleven bruker, både hjemme og på skolen eller i studiet.

For å få lisenser på våre produkter fra NAV hjelpemiddelsentral må man være under utdanning og ha dokumentasjon på spesifikke lese- og skrivevansker eller språkvansker.

Du finner du søknadsskjema om hjelpemidler hos NAV:

https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging/kommunikasjon-og-kognisjon

Artikkelnummer for den pakken du søker (punkt 6 i søknadsskjemaet) finner du her: https://www.vitec-mv.com/no/cd-ord-og-intowords-fra-nav/

Midlertidig lisens

Dersom du har sendt søknad til NAV om lisens, kan du kontakte oss for å få en midlertidig lisens mens du venter.

Les mer om CD-ORD og IntoWords fra NAV