Lese- og skriveverktøy i skolen

Det finnes mange gode digitale verktøy som gjør skoledagene lettere for elever og arbeidsdagene lettere for lærere. Lese- og skriveverktøy hjelper elever med å både skrive bedre og mestre lesing og skriving. Engelsklærer Kenneth Jakobsen fra Råde ungdomsskole bruker aktivt lese- og skriveverktøyet CD-ORD i klasserommet, og har forankret bruken av lese- og skriveverktøyet i sin pedagogikk og didaktikk.

Dybdelæring

Lese- og skriveverktøyet er utviklet for at elever med dysleksi eller andre lese- og skriveutfordringer skal kunne få hjelp til å oppleve mestring og inkludering i klasserommet. I Kenneth sine timer er det ikke bare disse elevene som bruker verktøyet, men alle elever. Da fungerer det som et pedagogisk redskap og ikke bare som et hjelpemiddel til de som trenger det. Kenneth poengterer at det er viktig å la elevene bli vant til å bruke det, for da blir det et verktøy for hele klassen. Det er verdt tiden man bruker på å implementere det i klasserommet, da bruken av et lese- og skriveverktøy frigjør tid som læreren tidligere måtte bruke på grunnleggende skrivetrening. Denne tiden kan heller brukes på de gode samtalene rundt faglig innhold og tekstforståelse. Dette gir god dybdelæring. Det å normalisere bruken av lese- og skriveverktøy i klasserommet tar tid, men det er verdt det. 

Unngå stigmatisering

Kenneth trekker frem utfordringen med stigmatisering av enkeltelever. Elever som bør bruke lese- og skriveverktøy kan føle seg annerledes, men når alle bruker slike verktøy blir det normalen. Når elever med lese- og skriveutfordringer kommer til Kenneth og sier de nekter å bruke hjelpemidler for da føler de seg annerledes, bruker han sammenligne med en person som trenger å bruke rullestol, men nekter. De har da vansker med å komme seg rundt og hverdagen blir vanskelig. Slik er det også for elever som har dysleksi. De må manøvrere seg gjennom lesingen og skrivingen sin delvis i blinde, med større hindre enn de trenger. For disse elevene kan et lese- og skriveverktøy som CD-ORD fungere som deres «rullestol», et hjelpemiddel for å kunne nå målet: lese for å forstå og skrive for å bli forstått.

Ulike funksjoner

Kenneth underviser blant annet i engelsk, og det er særlig i dette faget han bruker lese- og skriveverktøyet aktivt. Han trekker frem skrivestøtten verktøyet CD-ORD gir. Denne delen av verktøyet gir hjelp og støtte både til elever som strever og elever som mestrer godt. Elever som er gode i engelsk får noen ganger aha-opplevelser ved å bruke ordlisten i verktøyet. I tillegg ser Kenneth at mange av disse elevene bruker verktøyet til «korrekturlytting» av tekstene sine, og dermed selv fanger opp flere feil og uklare setninger enn de normalt ville gjort. Elever som syns engelsk er strevsomt får mye støtte av verktøyet. De sparer tid ved hjelp av ordprediksjonsfunksjonen, og de sparer energi på å få tekstene sine opplest i stedet for å bruke energien sin til å avkode eller stave seg gjennom ord de ikke greier å lese eller skrive. En annen funksjon Kenneth trekker frem er muligheten til å lagre tekster som lydfiler, noe han ser hjelper elever øve på for eksempel muntlige presentasjoner. De kan lagre manuset sitt som en lydfil og spille av fra mobilen når de går til og fra skolen.

De gode historiene

Kenneth forteller om en tidligere elev han hadde. Denne eleven var ofte svært fortvilet før skriveøkter i engelsk. Eleven slet veldig med engelskfaget, blant annet med å produsere tekst. Kenneth veiledet ofte eleven i forkant, og delvis under, skrivesituasjonene i bruken av CD-ORD. Eleven slo opp ord for ord på norsk, og ved hjelp av den norsk-engelske ordboka greide eleven etter hvert å produsere tekst på rundt 180 ord. Eleven kunne knapt skrive en eneste setning i forkant. Dette opplevdes som en stor bragd og ga stor mestring. Kenneth kunne følge elevens progresjon etterpå og se at eleven lærte enkel engelsk ved hjelp av verktøyet.

En annen god historie Kenneth har fra egen undervisning handler om en jente som mestret engelsk godt, men som også så hvor lurt det var for henne å bruke et lese- og skriveverktøy for å forbedre seg enda mer. Da hun gikk ut av 10. klasse hadde hun toppkarakter i engelsk. Hun brukte særlig ordlistene og opplesningsfunksjonen i verktøyet aktivt, og hun fortalte selv om hvor glad hun var i denne støtten.

Det digitale klasserommet

Kenneth gleder seg til å få nye digitale lærebøker i tiden fremover, og har allerede tenkt på muligheten med å bruke lese- og skriveverktøyets opplesningsfunksjon på disse bøkene. I dag bruker han mye tid på å kopiere inn tekst fra lærebøker til PC slik at elever som har behov for å få de opplest, kan gjøre dette enkelt i klasserommet. Så ved å ha tekstene digitalt fra før, vil dette lette denne jobben for læreren.

Kenneths oppfordring til andre lærere er å prioritere tid på å bruke et slikt digitalt verktøy i klasserommet. Verktøyet CD-ORD, som i en årrekke har vært et av flere lese- og skriveverktøy dyslektikere kan velge, må ikke nødvendigvis begrenses til elever som strever, men kan pedagogisk forankres i undervisningen og brukes til alle elever. Det tar tid, men som ifølge engelsklæreren, er absolutt verdt jobben.

Av Karen Andrea Stavnes, tidligere  Pedagogisk veileder ved Vitec MV