For abonnement (avtaler)

Handelsbetingelser for bedrift-, skole- eller kommuneavtaler

Opplysninger om virksomheten

Disse handelsbetingelsene gjelder for alle produkter og abonnementer som blir solgt av Vitec MV A/S (heretter «leverandøren») via hjemmesiden www.vitec-mv.com/no , over telefon eller gjennom leverandørens selgere.

Vitec MV A/S
Biskop Gunnerusgate 14a
0185 Oslo
Organisasjonsnummer: 981205308

Brukerhåndtering

Ved inngåelse av Kontrakten velger Kunden hvilken IDP de ønsker å benytte for å få adgang til produktene (eller løsningene).

Leveringsbetingelser

Leverandøren leverer produktene (eller løsningene) ved å gjøre dem tilgjengelige online for Kunden fra den i Kontrakten anførte startdato. Oppdateringer til produktene (eller løsningene) er også tilgjengelig online.

Kunden laster selv ned produkter (eller løsninger) og oppdateringer som krever nedlasting.

Tilgjengelighet for Kunden forutsetter at Kunden har fått tildelt en IDP fra Leverandøren.

 

Oversikt over linker til nedlastingssider og online-løsninger

Programmene startes eller lastes ned fra downloadsiden på https://www.vitec-mv.com/no

Priser

Leverandøren prisregulerer årlig etter gjeldende konsumprisindeks.

Erstatning

Leverandørens samlede erstatningskrav kan aldri overstige verdien av den inngåtte Kontrakt inkl. renter og omkostninger. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader og tap som driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Hvis Leverandøren skulle bli pålagt produktansvar overfor en tredjepart, er Kunden forpliktet til å holde Leverandøren skadesløs i samme omfang som Leverandørens ansvar er begrenset etter nærværende handelsbetingelser. Leverandøren vil til enhver tid være uten ansvar for manglende eller forsinket oppfyllelse av kjøpsavtalen som skyldes force majeure som f.eks. streik, lockdown, manglende kvalifisert arbeidskraft, krig, opptøyer, blokader, brannskader, manglende eller mangelfulle leveringer fra underleverandør, manglende strøm eller drivkraft, sammenbrudd i produksjonsanlegg eller noen annen årsak som ligger utenfor Leverandørens kontroll. Kunden er ikke berettiget til å oppheve kjøpet, og kan ikke gjøre krav på erstatning av noen art for driftstap eller lignende.

Endringer i kontrakt

Kontaktpersonen angitt i kontrakten vil løpende bli informert pr e-mail om nye løsninger og oppdateringer til løsninger som er omfattet av Kontrakten mellom Kunden og Leverandøren. Ved hver forlengelse av Kontrakten vil det forekomme prisjusteringer. Leverandøren forbeholder seg retten til å tilføye og fjerne løsninger fra Kontrakten. Det skjer enten ved oppdatering av et gitt produkt (løsning) til en nyere versjon, eller ved at et produkt (en løsning) erstattes av et annet produkt med tilsvarende funksjonalitet. For alle øvrige endringer til Kontrakten skal det inngås en ny Kontrakt mellom Kunden og Leverandøren.

Ikrafttredelse og oppsigelse

Kontrakten vil tre i kraft i henhold til den anførte startdato.

Kontrakten er tegnet som løpende abonnement med årlig betaling i henhold til Kontraktens startdato. Kontraktens startmåned vil gjelde som årlig faktureringsdato for abonnementet. Kontrakten må sies opp skriftlig senest en måned før Kontraktens årlige faktureringsdato. Hvis kontrakten sies opp tidligere enn tre måneder før Kontraktens årlige faktureringsdato, vil Kontrakten fortsatt gjelde frem til den årlige faktureringsmåned. Overskrides fristen for oppsigelse av Kontrakten, forlenges abonnementet i ytterligere et år med samme oppsigelsesvilkår som ved inngåelse av Kontrakten.

Betalingsbetingelser

Betaling forfaller ved Kontraktens startmåned.

Hvis betalingsfristen ikke overholdes i henhold til faktura, kan fordringen sendes til inkasso.

Bruksrett

Antallet og type lisens er angitt i Kontrakten.

I kontraktperioden har Kunden rett til å bruke Leverandørens løsninger via lisensene som stilles til rådighet for Kunden. Leverandøren eier til enhver tid produktene (løsningene).  Hvis lisensene ikke anvendes til de brukere som er omfattet av Kontrakten, og/eller Leverandøren mistenker misbruk av lisenser, forbeholder Leverandøren seg retten til å deaktivere de gjeldene lisenser.

Kontaktinformasjon

Leverandøren kan kontaktes på telefon 46 85 99 60 eller via e-post: firmapost.mv@vitecsoftware.com

Endringer til handelsbetingelser

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre handelsbetingelsene ensidig og uten varsel.

Lov

Det er uttrykkelig avtalt mellom partene at norsk rett er gjeldende for alle inngående avtaler.

Tvist

Enhver tvist som har sitt grunnlag i nærværende avtale, dens inngåelse, gjennomførelse eller opphør skal, såfremt minnelig ordning ikke kan oppnås, avgjøres endelig og bindende ved voldgift. Den part som ønsker voldgiftsretten nedsatt, skal ved anbefalt brev til den annen part meddele dette, samt gi en kort begrunnelse for at det ønskes voldgift.

Reglene fastsatt i Lov om voldgift er gjeldende.

For avtaler nedenfor inngått mellom Kunden og Leverandøren gjelder disse betingelsene:

Abonnement til skoler og kommuner med bruksrett for alle

I abonnementsperioden har samtlige personer som er tilknyttet undervisningsinstitusjonen/ institusjonene tilgang til programmene i Kontrakten både på undervisningsinstitusjonens maskiner og brukernes personlige enheter.  Alle produkter som omfattes av abonnementet må så lenge avtalen er gjeldende anvendes på postadresser som hører under institusjonens organisasjonsnummer på undervisningsinstitusjonens maskiner.

 

Abonnement til kunder med utvalgt bruksrett

I abonnementsperioden har samtlige elever/kursdeltagere/studenter på de valgte undervisningsadresser/avdelinger tilgang til programmene i Kontrakten på undervisningsinstitusjonens maskiner/enheter.

  • Undervisningsinstitusjonen kan velge å gi adgang til programmene i Kontrakten med spesifikt utvalgte elever/kursdeltagere/studenter egne enheter (PC, Mac, iPad, web).

Alle undervisningsadresser som ønskes omfattet av Kontrakten skal opplyses ved avtalens start, med navn på avdeling/filial og adresse til konsulentene hos Leverandøren. Årlig pris for hovedadressen er en fast pris. Etterfølgende valgte adresser utgjør en pris pr. adresse. Utvalgte antall elever/kursdeltagere/studenter som prisen er satt ut fra er de utvalgte elever som er med i avtalen og ikke alle elever.

Oppdatert 10. mars 2022